Normy europejskie

„Norma zharmonizowana” oznacza normę przyjętą na wniosek Komisji Europejskiej przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych – Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Tak zwane „nowe podejście” stanowi innowacyjny sposób harmonizacji technicznej, przewidujący podział obowiązków między ustawodawcę europejskiego i europejskie organy normalizacyjne.

„Nowe podejście” oparto na następujących podstawowych zasadach:

  • W dyrektywach europejskich określono „wymogi zasadnicze” w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, ochrony konsumentów lub ochrony środowiska. Dyrektywy nowego podejścia oparto na art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (uprzednio art. 95 TWE), który zezwala na przyjęcie środków usprawniających swobodny przepływ towarów.
  • Zadanie opracowania odpowiednich norm zharmonizowanych spełniających określone w dyrektywach zasadnicze wymogi dotyczące produktów powierzono europejskim organizacjom normalizacyjnym (CEN, CENELEC i ETSI).
  • Przyjmuje się, że produkty zgodne z normami zharmonizowanymi spełniają odpowiednie wymogi zasadnicze (domniemanie zgodności, znak CE) i państwa członkowskie mają obowiązek dopuszczenia swobodnego przepływu tego rodzaju produktów.
  • Stosowanie tych norm pozostaje dobrowolne. Można stosować normy alternatywne, ale na producentach spoczywa wówczas obowiązek udowodnienia, że ich produkty spełniają wymogi zasadnicze.

Szczegółowe informacje o dyrektywach przyjętych w ramach nowego podejścia zamieszczono w części dotyczącej dyrektyw i na następujących stronach internetowych Komisji Europejskiej:

 

Łącza do europejskich i międzynarodowych organów normalizacyjnych 

Krajowe organy normalizacyjne

Członkowie CEN
Kraj Instytucja / członek CEN
Austria Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgia Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bułgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Cypr Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Republika Czeska Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dania Dansk Standard (DS)
Estonia Eesti Standardikeskus (EVS)
Finlandia Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Francja Association Française de Normalisation (AFNOR)
Niemcy Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grecja Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Węgry Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islandia Islenskir Stadlar (IST)
Irlandia National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Włochy Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Łotwa Latvijas Standarts (LVS)
Litwa Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luksemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Holandia Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norwegia Norsk Standard (SN)
Polska Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalia Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunia Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Słowacja Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Słowenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Hiszpania Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Szwecja Swedish Standards Institute (SIS)
Szwajcaria Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Członkowie CENELEC  

Kraj Instytucja / członek CEN
Austria Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgia Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bułgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Cypr Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Republika Czeska Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dania Dansk Standard (DS)
Estonia Eesti Standardikeskus (EVS)
Finlandia Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Francja Union Technique de l'Electricité
Niemcy Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grecja Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Węgry Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islandia Staðlaráð Íslands
Irlandia Electro-Technical Council of Ireland Limited
Włochy Comitato Elettrotecnico Italiano
Łotwa Latvijas Standarts (LVS)
Litwa Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luksemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Holandia Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norwegia Norsk Elektroteknisk Komite
Polska Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalia Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunia Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Słowacja Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Słowenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Hiszpania Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Szwecja SEK Svensk Elstandard
Szwajcaria Electrosuisse