Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” są naszym sztandarowym projektem na rzecz zwiększania świadomości zagadnień BHP. Jest to podstawowy sposób dotarcia z naszym przekazem do zakładów pracy w całej Europie.

Kampanie na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy odbywają się pod hasłem „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”. Służymy pomocą w szerzeniu tego przekazu poprzez bezpłatne, praktyczne poradniki i narzędzia. W ramach każdej kampanii odbywa się także Europejski Konkurs Dobrych Praktyk i przyznawana jest nagroda filmowa „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”.

Są to obecnie największe tego typu kampanie na świecie. Dołącz do nas i skorzystaj z naszego internetowego zestawu narzędzi BHP, aby przeprowadzić własną kampanię.

Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” są prowadzone od 2000 r., początkowo pod hasłem „Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy”.

Poniżej można znaleźć więcej informacji o naszych kampaniach.

2023 - 2025: Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023-2025 zwiększa świadomość na temat wpływu nowych technologii cyfrowych na pracę i miejsca pracy oraz związane z tym wyzwania i możliwości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Stanowi ona również platformę wymiany dobrych praktyk.

Zgodnie z podejściem „wizja zero” do zgonów związanych z pracą, zawartym w strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027, jak również z celami europejskiej strategii cyfrowej, kampania dąży do włączenia BHP do szerszej debaty politycznej UE, a także uwzględnia aspekt płci oraz potrzeby określonych grup pracowników narażonych na większe ryzyko.

Kampania skupia się wokół pięciu obszarów priorytetowych:

  • Praca za pośrednictwem platform internetowych
  • Zaawansowana robotyka i sztuczna inteligencja
  • Praca zdalna
  • Inteligentne systemy cyfrowe
  • Zarządzanie pracownikami za pomocą sztucznej inteligencji

Kampania opiera się głównie na ustaleniach i zasobach zawartych w przeglądzie BHP dotyczącym cyfryzacji 2020-2023, lecz obejmuje również badania prowadzone przez EU-OSHA w innych dziedzinach, takich jak badania prognostyczne i przegląd BHP dotyczący wspierania zgodności.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Kampania na lata 2020–2022 skupia się na zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. 

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego nadal są jednym z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych związanych z pracą w Europie.

Zagrożenia związane z wadą postawy, narażenie na powtarzalne ruchy lub męczące lub bolesne pozycje, noszenie lub przenoszenie ciężarów – wszystkie te powszechne czynniki ryzyka w miejscu pracy mogą prowadzić do zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Biorąc pod uwagę częstość ich występowania, należy podjąć działania, aby podnieść świadomość na temat sposobów zapobiegania opisywanym schorzeniom związanym z pracą.

W kampanii przedstawiono kompleksowy obraz przyczyn tego utrzymującego się problemu. Jej celem jest rozpowszechnianie wiarygodnych informacji na ten temat, zachęcanie do przyjęcia zintegrowanego podejścia do zarządzania problemem i zaoferowanie praktycznych narzędzi i rozwiązań mogących pomóc na poziomie miejsc pracy. 

Więcej informacji o zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego

2018–2019: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Narażenie na substancje niebezpieczne w europejskich miejscach pracy jest bardziej powszechne, niż się powszechnie uważa. Dlatego należy podejmować więcej działań na rzecz ochrony pracowników przed takimi zagrożeniami. Celem kampanii na lata 2018–2019 „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą” było zwiększenie świadomości w zakresie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy i związanych z nimi zagrożeń oraz budowanie kultury zapobiegania takim zagrożeniom przez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i prowadzenie działań promocyjnych i aktywizujących. Podczas kampanii powstała baza wiedzy o sposobach skutecznego zarządzania substancjami niebezpiecznymi. Zawiera informacje o istniejących ramach prawnych i politycznych, rozwiązaniach, narzędziach i instrumentach, które można uznać za dobre praktyki, oraz pomysłach na skuteczną komunikację i działalność informacyjną.

Do głównych tematów kampanii należały szczególnie narażone grupy osób, zastępowanie substancji niebezpiecznych oraz substancje rakotwórcze i nowotwory związane z pracą, które stanowią największą część śmiertelnych chorób zawodowych w UE. W następstwie kampanii EU-OSHA pozostaje aktywnym partnerem w realizacji planu działania dotyczącego substancji rakotwórczych – europejskiego programu działań na rzecz zmniejszenia narażenia na takie substancje.

Więcej informacji o bezpiecznym zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi w pracy

2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

W ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” promowano zrównoważoną pracę, czyli zdrowe i bezpieczne warunki pracy od początku do końca życia pracownika. Pracownicy w Europie starzeją się, a wiek emerytalny jest podnoszony, więc coraz ważniejsze jest to, by warunki pracy były bezpieczne, zdrowe i sprawiedliwe. Dzięki temu można pracować dłużej, a na emeryturę odchodzić w dobrym zdrowiu.
Głównym tematem kampanii było to, jak należy zarządzać BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej, a jej celem – wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk. Zmiany demograficzne mają wpływ na większość miejsc pracy w Europie. Jednakże wprowadzając środki zapewniające zrównoważony charakter pracy, przedsiębiorstwa i organizacje mogą minimalizować negatywne skutki oraz zwiększać wydajność, tak aby praca była bezpieczniejsza i zdrowsza dla wszystkich. 

 Więcej informacji o starzeniu się pracowników oraz bezpieczeństwie i higienie pracy

2014–2015: Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Złe psychospołeczne warunki pracy mogą mieć poważne negatywne skutki dla zdrowia pracowników.

Psychospołeczne zagrożenia występują we wszystkich miejscach pracy, lecz nawet przy ograniczonych zasobach można je właściwie oceniać i skutecznie nimi zarządzać. W ramach kampanii przekazywano wsparcie i porady dla pracowników i pracodawców w zakresie zarządzania stresem w pracy oraz zagrożeniami psychospołecznymi, a także propagowano wykorzystanie w tym celu praktycznych i łatwych w obsłudze narzędzi.

 Więcej informacji o zagrożeniach psychospołecznych i stresie w pracy

2012–2013: Partnerstwo dla prewencji

Kampania, którą Agencja prowadziła w latach 2012–2013, skupiała się na zapobieganiu ryzyku. Mówiąc prosto, zapobieganie polega na takim zarządzaniu ryzykiem związanym z pracą, aby prowadziło ono do zmniejszenia liczby wypadków w pracy i chorób zawodowych.

Ostateczna odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem spoczywa na pracodawcach i kierownictwie wyższego szczebla, lecz bez aktywnego zaangażowania pracowników ich wysiłki są skazane na niepowodzenie.

Dlatego też w kampanii szczególny nacisk położono na połączenie wiodącej roli kierownictwa wyższego szczebla i właścicieli przedsiębiorstw z aktywnym zaangażowaniem pracowników.

Więcej informacji o przywództwie i udziale pracowników

2010–2011: Bezpieczeństwo eksploatacji

Obsługa techniczna ma bardzo powszechny charakter: odnosi się do wszystkich miejsc pracy we wszystkich sektorach przemysłu oraz dotyczy pracowników na wszystkich szczeblach (nie tylko pracowników obsługi technicznej).

W kampanii podkreślono znaczenie jej bezpieczeństwa jako podstawy dobrych praktyk w zakresie BHP.

Wskazano wspólne zasady prawidłowej obsługi technicznej we wszystkich zakładach pracy w Europie, mimo że szczegółowe rozwiązania w poszczególnych branżach różnią się od siebie (na przykład w zależności od konkretnych rodzajów używanych maszyn).

Cele kampanii:

  • zwiększanie świadomości w zakresie znaczenia obsługi technicznej dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, związanych z nią zagrożeń oraz konieczności prowadzenia jej w sposób bezpieczny;
  • zwiększanie świadomości w zakresie spoczywających na pracodawcach zobowiązań prawnych i innych obowiązków związanych z bezpieczeństwem obsługi technicznej oraz w zakresie biznesowego uzasadnienia odpowiednich rozwiązań;
  • promowanie prostego i usystematyzowanego podejścia do zarządzania BHP w trakcie obsługi technicznej, opartego na prawidłowej ocenie ryzyka (pięć podstawowych zasad).

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest oczywiście zmniejszenie liczby osób poszkodowanych w wyniku braku lub niewłaściwego prowadzenia obsługi technicznej, obecnie i w przyszłości.

Więcej informacji:

2008–2009: Ocena ryzyka

Ocena ryzyka jest podstawą zarządzania bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy.

Celem ogólnym kampanii było promowanie zintegrowanego podejścia zarządczego do oceny ryzyka, aby pomagać organizacjom w systematycznym prowadzeniu takiej oceny i podejmowaniu działań w oparciu o jej wyniki.

Podczas kampanii dążono do zwiększenia wiedzy na temat obowiązków prawnych pracodawcy w zakresie prowadzenia ocen ryzyka, ale także do objaśnienia procesu oceny ryzyka, która nie musi być skomplikowanym, zbiurokratyzowanym zadaniem wyłącznie dla ekspertów. Zalecano proste podejście krok po kroku, a także konsultacje z pracownikami i zaangażowanie pracowników.

W ramach kampanii stworzyliśmy interaktywne narzędzie on-line oceny ryzyka (OiRA). Można je uznać za odpowiednią dla XXI w. odpowiedź na wyzwania związane z propagowaniem BHP wśród mikro- i małych przedsiębiorstw. Projekt OiRA może pomóc wielu tysiącom małych przedsiębiorstw z różnych części UE w przeprowadzaniu oceny ryzyka w sposób prosty i oszczędny.

Więcej informacji:

2007–2008: Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy

Celem inicjatywy na rzecz zdrowego miejsca pracy było zapewnienie pracodawcom i pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw łatwego dostępu do informacji na temat sposobów zwiększania bezpieczeństwa, higieny i wydajności miejsc pracy.

Inicjatywą objęto 12 państw członkowskich UE: Cypr, Republikę Czeską, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Republikę Słowacką, Słowenię, Bułgarię i Rumunię, a także Turcję i Chorwację.

Kampania była skierowana do MŚP i miała następujące przesłanie: „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”.

Więcej informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych przedsiębiorstwach

2007: Mniej dźwigaj (zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego)

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, atakujące mięśnie, stawy, ścięgna, wiązadła i nerwy, są najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy praktycznie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Celem kampanii było promowanie zintegrowanego zarządzania tym problemem oraz podkreślenie znaczenia współpracy pracodawców, pracowników i rządów na rzecz radzenia sobie z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

W kampanii położono nacisk na koncepcję „zarządzania obciążeniem”. Obejmuje ona nie tylko przenoszony ciężar, ale również wszystkie „przeciążenia” ciała spowodowane czynnikami środowiskowymi oraz tempo realizacji zadania.

Zwrócono również uwagę na znaczenie zatrzymywania, rehabilitacji i powrotu do pracy osób cierpiących na takie schorzenia lub z nich wyleczonych.

Więcej informacji o związanych z pracą zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego

2006: Młodzi pracownicy – Bezpieczny start

Kampania była poświęcona kwestii zapewnienia młodzieży bezpiecznego i zdrowego startu w życiu zawodowym.

Młodzi ludzie są szczególnie podatni na wpływ środowiska pracy, w którym często niedostatecznie dba się o bezpieczeństwo i higienę ich pracy.

Wielu wypadkom i problemom zdrowotnym młodych pracowników można jednak zapobiec. Młodzi ludzie chętnie przyjmują informacje na temat BHP, a gdy mają wiedzę o potencjalnych zagrożeniach, chcą się przed nimi chronić.

Kampania obejmowała promowanie świadomości zagrożeń wśród młodych ludzi i pracodawców w zakładach pracy, a także w szkołach i na uczelniach. Miała na celu dotarcie do osób w młodym wieku, aby wpajać im kulturę zapobiegania ryzyku.

Więcej informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu młodych ludzi w pracy

2005: Stop hałasowi!

Na hałas narażeni są nie tylko pracownicy budownictwa i przemysłu wytwórczego. Może on być problemem w wielu miejscach pracy: w fabrykach, gospodarstwach rolnych, telefonicznych centrach obsługi klienta bądź salach koncertowych.

Kampania skupiała się na zarządzaniu hałasem w miejscu pracy, a jej motto brzmiało: „Hałas w pracy – to może kosztować więcej niż utratę słuchu”.

Więcej informacji o problemach związanych z hałasem w OSHwiki

2004: Budować bezpiecznie

Budownictwo jest jednym z największych sektorów w Europie.

Niestety należy do branż najgorzej radzących sobie z bezpieczeństwem i higieną pracy. To problem, który kosztuje przedsiębiorców i podatników miliardy euro rocznie, a przede wszystkim powoduje ogromne ludzkie cierpienia.

Kampania miała pomóc wszystkim zainteresowanym podmiotom w tym sektorze w tworzeniu bezpieczniejszego, zdrowszego i wydajniejszego środowiska pracy.

Więcej informacji: OSHwiki

2003: Substancje niebezpieczne – ostrożnie

W całej Europie miliony pracowników są narażone na niebezpieczne substancje w miejscach pracy, a niewłaściwe postępowanie z takimi zagrożeniami może mieć różne szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi.

W prawie europejskim określono obowiązki pracodawców w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami. Pracodawcy i pracownicy mają dostęp do bardzo wielu wytycznych – aby jednak chroniły one zdrowie pracowników, muszą być przestrzegane.

Głównym celem kampanii było zwiększenie wiedzy na temat wskazanych zagrożeń i wspieranie działań na rzecz ograniczenia zdrowotnego ryzyka wiążącego się ze stosowaniem substancji niebezpiecznych.

Więcej informacji o bezpiecznym zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi w pracy

2002: Praca nad stresem

Każdego roku stres jest przyczyną milionów straconych dni pracy.

Bardzo wiele osób przeżywa go w milczeniu, a firmy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak duży jest jego negatywny wpływ na wyniki ich działalności.

Kampania koncentrowała się na zapobieganiu stresowi w miejscu pracy i na zarządzaniu stresem.

Więcej informacji o zagrożeniach psychospołecznych i stresie w pracy

2001: Sukcesem jest brak wypadku

W całej UE co roku giną tysiące osób w wypadkach przy pracy, a wypadki skutkujące ponad trzydniową nieobecnością w pracy liczy się w milionach.

Problem ten jest szczególnie dotkliwy w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Kampania skupiała się na zapobieganiu wypadkom przy pracy.

Więcej informacji na ten temat w OSHwiki

2000: Odwróć się plecami do chorób układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe należą do najpowszechniejszych dolegliwości związanych z pracą. W Europie cierpią na nie miliony osób pracujących we wszystkich sektorach zatrudnienia, a dla pracodawców wiążą się one z kosztami liczonymi w miliardach euro.

Problemu tego można jednak w dużej mierze uniknąć lub znacznie go zmniejszyć, przestrzegając obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych dotyczących dobrych praktyk.

Głównym tematem pierwszej kampanii EU-OSHA było skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Więcej informacji o związanych z pracą zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego