Narzędzie wizualizacji danych OSH Barometer

Narzędzie to jest oficjalnym źródłem informacji na temat tendencji oraz sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w krajach europejskich.

Wskaźniki

Przeglądaj i porównuj dane z UE i poszczególnych państw dotyczące różnorodnych zagadnień.

Informacje ogólne: Znajdź informacje na temat organów ds. BHP, profili gospodarczych i sektorowych oraz profili pracowników.

Ukierunkowanie na BHP: Zapoznaj się z przepisami unijnymi i krajowymi oraz dowiedz się o podejściach poszczególnych krajów do strategii BHP i dialogu społecznego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Warunki pracy i profilaktyka: Dowiedz się więcej na temat zagrożeń w miejscu pracy, profilaktyki w przedsiębiorstwach, zaangażowania pracowników i kultury BHP oraz świadomości zdrowotnej.

Wypadki, choroby i dobrostan: Dowiedz się więcej o śmiertelnych i niezakończonych zgonem wypadkach przy pracy, chorobach lub urazach związanych z pracą oraz o postrzeganiu zdrowia pracowników.

Infrastruktura BHP: Dowiedz się więcej o statystykach, badaniach i potencjale badawczym państw w zakresie BHP oraz o tym, jak państwa te egzekwują przepisy BHP. Sekcja ta zawiera również informacje na temat organizacji i programów międzynarodowych.

Korzystanie z narzędzia wizualizacji danych

Korzystaj z narzędzia wizualizacji i porównywania danych ilościowych. Znajdź opisy i linki do dodatkowych informacji dotyczących danych jakościowych.

Narzędzie umożliwia:

  • wyświetlanie głównych wskaźników w postaci infografik
  • porównywanie danych krajowych z danymi z jednego innego państwa lub dwóch innych państw, z UE lub z poprzednich lat
  • generowanie i pobieranie grafik lub eksportowanie ich jako plików Excel
  • pobieranie szczegółowych sprawozdań krajowych lub dotyczących określonych zagadnień, np. strategii krajowych
  • udostępnianie treści bezpośrednio w mediach społecznościowych.

Źródła danych

Dane pochodzą ze źródeł rządowych, od organów statystycznych oraz z europejskich ankiet i badań:

O OSH Barometer

Barometr jest wynikiem współpracy między EU-OSHA, DG EMPL a krajowymi punktami kontaktowymi tej dyrekcji generalnej. Dowiedz się więcej na temat metodyki.

Narzędzie jest aktualizowane i poddawane przeglądowi pod kątem jego dalszego rozwoju.

Poznaj narzędzie