Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) EU-OSHA jest kompleksową ankietą dotyczącą sposobów zarządzania BHP w europejskich zakładach pracy.

Tysiące przedsiębiorstw i organizacji w całej Europie poproszono o odpowiedź na kwestionariusz dotyczący:
  • ogólnego bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy oraz sposobów zarządzania nimi
  • Zagrożenia psychospołeczne takie jak stres, mobbing i szykanowanie
  • Czynniki motywujące do działań w zakresie zarządzania BHP i przeszkody w takich działaniach
  • Udział pracowników w praktykach w zakresie BHP.

Wyniki tych wywiadów uzupełniono o wtórne analizy obejmujące serię pogłębionych badań skupiających się na konkretnych zagadnieniach. W badaniach tych zastosowano ilościową i jakościową metodologię badań w celu lepszego zrozumienia głównych wniosków ankiety.

ESENER 2019 

W 2019 r. przeprowadzono trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-3) obejmujące ponad 45 tys. różnej wielkości przedsiębiorstw prowadzących działalność w rozmaitych sektorach w 33 państwach europejskich. 

Dostępne są już pierwsze wyniki. Kolejne sprawozdania i wizualizacja danych zostaną udostępnione w 2020 r. i kolejnych latach.

ESENER 2014 

ESENER 2009