Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Statystyki pokazują, że prawdopodobieństwo poważnego wypadku w pracy jest wyższe w przypadku osób w wieku 18–24 lat niż starszych pracowników. Młodsi pracownicy mogą być narażeni na złe warunki pracy, prowadzące do rozwoju chorób zawodowych jeszcze w młodości lub na późniejszym etapie życia.

Młodym pracownikom może brakować doświadczenia, a często również dojrzałości fizycznej i psychicznej. Nie zawsze traktują oni poważnie zagrożenia. Wśród innych czynników, które narażają młodych ludzi na większe ryzyko, można wymienić:

  • niedostateczne umiejętności i przeszkolenie,
  • brak świadomości swoich praw i obowiązków pracodawcy,
  • brak pewności siebie, aby wypowiadać swoje opinie,
  • niedostrzeganie przez pracodawców konieczności zapewnienia młodym pracownikom dodatkowej ochrony.

EU-OSHA opracowuje dane statystyczne, monitoruje zagrożenia dla młodych ludzi i wspiera wymianę dobrych praktyk w celu zapewnienia ochrony tej grupy wiekowej w miejscu pracy.

Prawa i obowiązki pracodawców

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników. Zatrudnienie młodej osoby powinno być poprzedzone oceną ryzyka i wprowadzeniem środków ochrony.

Młodym pracownikom należy zapewnić odpowiednią pracę, szkolenie i nadzór. Pracodawcy powinni wspierać silną kulturę bezpieczeństwa i angażować młodych pracowników w kwestie bezpieczeństwa. W przypadku pracowników w wieku poniżej 18 lat zastosowanie mają szczególne zasady.

Dyrektywa Rady 94/33 /WE ustanawia obowiązki prawne pracodawców. Obowiązki te zostały określone w przepisach poszczególnych państw członkowskich. Dobrym źródłem porad są krajowe organizacje BHP i związki zawodowe.

Zapoznaj się z biuletynem dla pracodawców.

Prawa i obowiązki młodych pracowników

Młodzi ludzie mają prawo do zadawania pytań, zgłaszania zastrzeżeń i odmowy wykonywania prac, które są niebezpieczne.

Jednocześnie mają oni obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów.

Jeśli jesteś młodym pracownikiem i masz problem, powinieneś komuś o nim powiedzieć. Zgłoś sprawę szefowi, o ile to możliwe. Jeśli nie, porozmawiaj ze specjalistą ds. bezpieczeństwa, personelem BHP, rodzicem, opiekunem lub zaufanym kolegą. Dobrym źródłem porad są krajowe organizacje BHP i związki zawodowe.

  • Pytaj, jeśli coś budzi twoje wątpliwości.
  • Poznaj swoje prawa i możliwości uzyskania pomocy.
  • Miej pojęcie o zagrożeniach i dowiedz się, jak postępować w nagłym przypadku.
  • Nie podejmuj się zadań, w których nie zostałeś przeszkolony, i przestrzegaj procedur.

Zapoznaj się z biuletynem dla młodych pracowników.

Pomoc dla nauczycieli i rodziców

Nauczyciele mają do odegrania ważną rolę.Jeśli u młodych ludzi uda się wykształcić dobre nastawienie do profilaktyki ryzyka i zrozumienie problemu, pomoże to zapewnić im bezpieczeństwo na całe życie.

Wykorzystując popularną postać Napo, EU-OSHA opracowała szereg zestawów narzędzi dla nauczycieli z zakresu edukacji BHP. Celem jest zaznajomienie uczniów szkół podstawowych z tematyką BHP poprzez edukację, ale i zabawę w oparciu o filmy z Napo i twórcze aktywności.

Nauczyciele zaangażowani w organizację szkoleń zawodowych lub staży powinni sprawdzać stosowane u pracodawcy rozwiązania z zakresu BHP.

Dowiedz się więcej o włączaniu tematyki BHP w nurt edukacji.

Rodzice mogą wspierać młodych ludzi, upewniając się, że rozumieją oni swoje prawa i obowiązki. Pomocna może być też rozmowa z dziećmi o pracy i uczelni oraz o kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia.

Zapoznaj się z biuletynem dla rodziców.