Badanie dotyczące zagrożeń psychospołecznych i zdrowia psychicznego

© fizkes - stock.adobe.com

Bazując na swoich wcześniejszych działaniach dotyczących zagrożeń psychospołecznych, a także na odpowiednich projektach dotyczących cyfryzacji oraz zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, EU-OSHA prowadzi projekt badawczy (2022-2025) mający na celu dostarczenie wiarygodnych, wyczerpujących informacji na temat związanych z pracą zagrożeń psychospołecznych i zdrowia psychicznego w miejscu pracy, które będą wykorzystywane podczas tworzenia polityk, zapobiegania, podnoszenia świadomości oraz wypracowywania praktyk w tej dziedzinie. Ta działalność wiąże się także z równolegle prowadzonym działaniem w zakresie sektora opieki zdrowotnej i społecznej.

Badanie jest powiązane z kampanią EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2026-2028, która koncentruje się na zdrowiu psychicznym i zagrożeniach psychospołecznych w miejscu pracy w „nowych i dotychczas pomijanych grupach zawodowych, sektorach i obszarach”.

Działania te wspierają również prace Komisji Europejskiej na rzecz Kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego.

 

Celem tych działań jest:

  • wykorzystanie istniejących badań i nowych danych w celu lepszego zrozumienia przyczyn leżących u podstaw zagrożeń psychospołecznych oraz skutecznej profilaktyki w różnych sektorach, zawodach i grupach;
  • określenie udanych inicjatyw mających na celu zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym związanym z pracą i zarządzanie nimi oraz promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy wśród szerokiego grona odbiorców;
  • zwiększenie poziomu wiedzy i stymulowanie dyskusji na temat polityki i środków zapobiegawczych na szczeblu krajowym wśród decydentów politycznych oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Do zadań wykonywanych w ramach badania należą przeglądy literatury, gromadzenie i analizowanie danych, określanie najlepszych praktyk, studia przypadków, praktyczne narzędzia i materiały służące podnoszeniu świadomości.

 

Projekt ten obejmuje następujące obszary badawcze:

 

Fakty i liczby – zagrożenia psychospołeczne związane z pracą

Potrzebujemy informacji na temat częstości występowania i kosztów zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą w całej Europie, aby pomóc decydentom na szczeblu unijnym i krajowym lepiej ukierunkować ich instrumenty i działania. Ten obszar badań obejmuje wyniki unijnego badania „Eurobarometr Flash – Puls BHP” na 2022 r. oraz badania ESENER. W innym badaniu zbiera się i analizuje dane z odpowiednich i wiarygodnych oficjalnych źródeł, aby poprawić nasze zrozumienie rozpowszechnienia i przyczyn leżących u podstaw zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą. 

 

Polityka i praktyka – zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą

W tym obszarze bada się, w jaki sposób różne państwa członkowskie podchodzą do zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym związanym z pracą, opisując działania podjęte przez wybrane państwa członkowskie oraz identyfikując czynniki sukcesu i trudności. 

 

Sektory i różnorodność / grupy szczególnie wrażliwe 

W niektórych zawodach zagrożenia psychospołeczne związane z pracą budzą szczególny niepokój. Wśród pewnych grup pracowników, mogących zmagać się z określonymi trudnościami, zagrożeniom tym nie poświęcono wystarczającej uwagi.  Badania prowadzone w tym obszarze dotyczą tego, w jaki sposób zagrożenia psychospołeczne wpływają na niektóre sektory i zawody oraz powiązane praktyki profilaktyczne. Dotyczy to pracowników o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, a także sektora budownictwa i rolnictwa. 

 

Zagrożenia psychospołeczne a zdrowie

Zagrożenia psychospołeczne wynikają ze złego schematu pracy, niewłaściwej organizacji pracy oraz błędów w zarządzaniu, a także ze złego kontekstu społecznego pracy, i mogą mieć negatywne skutki psychologiczne, fizyczne i społeczne. Badania w tym obszarze obejmują poprawę wiedzy na temat zagrożeń psychospołecznych i zdrowia.

 

Przemoc i molestowanie

Badania w tym obszarze dotyczą przemocy doświadczonej przez osoby trzecie ze strony pacjentów, klientów i innych członków społeczeństwa, nękanie i molestowanie w miejscu pracy oraz powiązania między bezpieczeństwem i higieną pracy a przemocą domową. 

 

Powrót do pracy i wsparcie dla pracownika cierpiącego na schorzenia psychiczne 

Badania w tym obszarze zapewniają dobre praktyki w zakresie wspierania osób ze schorzeniami psychicznymi związanymi lub niezwiązanymi z pracą, aby pomóc tym osobom pozostać w pracy lub powrócić do pracy po absencji chorobowej.

 

Wytyczne i narzędzia

Ten obszar zapewnia zasoby do zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi.