Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: Stop pandemii

Image

COVID-19: Zasoby dla miejsca pracy

Pandemia COVID-19 to jedno z największych wyzwań dla społeczeństw i przedsiębiorstw. Pokonanie tego wyzwania będzie możliwe tylko wtedy, gdy będziemy współpracować na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się tej choroby i zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy zarówno osobom pracującym zdalnie z domu, jak i osobom powracającym do zwykłego miejsca pracy. W niniejszej sekcji przedstawiono zbiór dokumentów z wytycznymi, materiałów informacyjnych i innych linków na ten temat.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Wpływ przewlekłego COVID-19 na pracowników i miejsca pracy oraz rola BHP

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

W miejscach pracy, gdzie pracownicy mogą być narażeni na wirusa, który należy do kategorii czynników biologicznych, pracodawcy muszą przeprowadzić ocenę ryzyka w miejscu pracy i określić odpowiednie środki. Wytyczne przedstawione na tej stronie mają na celu wspieranie pracodawców w wykonywaniu tych obowiązków. Minimalne wymogi prawne określono w dyrektywie w sprawie czynników biologicznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji dot. substancji niebezpiecznych (podsekcja czynniki biologiczne) na naszej stronie.

Wytyczne UE

Co w praktyce mogą zrobić miejsca pracy, by pomóc w opanowaniu tej pandemii i chronić pracowników? Kluczowe znaczenie mają wiedza i świadomość – wszyscy muszą być dobrze poinformowani o tym, w jaki sposób rozprzestrzenia się wirus, jakie są objawy zakażenia i jak zminimalizować narażenie. Nasze wytyczne pomagają organizacjom w zapewnieniu pracownikom potrzebnych informacji i wprowadzeniu środków zapobiegających zakażeniu.

COVID-19: Powrót do miejsca zatrudnienia – dostosowanie środowiska pracy i ochrona pracowników (wersja PDF)

Film wideo podnoszący świadomość Napo i … stop pandemii

Praca zdalna

Epidemics and the Workplace

W obecnej sytuacji izolacji w związku z pandemią COVID-19 miliony europejskich pracowników zmuszone są do pełnoetatowej pracy ze swojego miejsca zamieszkania w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem. Są to nowe realia, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Niniejsze wytyczne pokazują, jak skutecznie można się chronić podczas pracy zdalnej z domu.

Praktyczne wskazówki, jak sprawić, by praca zdalna z domu była jak najbardziej zdrowa, bezpieczna i skuteczna

Baza danych praktycznych narzędzi i wytycznych dot. zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego: praca zdalna

Film wideo podnoszący świadomość Napo… pracuje zdalnie, aby powstrzymać pandemię

Zasoby unijne i pochodzące od organizacji międzynarodowych

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming