Czynniki biologiczne i choroby zawodowe: wyniki przeglądu literatury, badanie eksperckie i analiza systemów monitorowania

Keywords:

Niniejsze sprawozdanie stanowi część ważnego projektu poświęconego zagrożeniom stwarzanym przez czynniki biologiczne w miejscu pracy. Celem projektu jest podniesienie świadomości o narażeniu na te zagrożenia w miejscu pracy, udostępnienie większej ilości informacji na temat pokrewnych problemów zdrowotnych oraz wsparcie starań mających na celu ich zapobieganie.

W sprawozdaniu znajdują się wyniki przeglądu literatury naukowej, ekspertyzy oraz analiza wybranych systemów stosowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do monitorowania chorób i narażenia na nie. Zawiera ono również ocenę istniejącej wiedzy na przedmiotowy temat, w tym dotyczącą nowych i pojawiających się zagrożeń, identyfikuje braki w danych i zawiera zalecenia na temat monitorowania rozpowszechnionych, ale słabo rozumianych zagrożeń oraz zapobiegania nim.

Pobierz in: en