Zamówienia

Image
Procurement. Workers in an office

Organizacja i funkcjonowanie EU-OSHA wymaga stałych dostaw towarów i usług. Postępowanie przetargowe jest uporządkowanym sposobem rozpoznania rynku w zakresie zakupu potrzebnych towarów i usług.

Udzielanie zamówień w drodze przetargu służy dwojakim celom:

  • zapewnieniu przejrzystości działań
  • uzyskaniu pożądanej jakości usług, dostaw i robót za najlepszą możliwą cenę

Mające zastosowanie przepisy, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zobowiązują EU-OSHA do zagwarantowania jak najszerszego udziału, na równych warunkach, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje na temat sposobu przetwarzania przez EU-OSHA danych osobowych oferentów w związku z zamówieniami są dostępne tutaj.