You are here

Zamówienia

Procurement. Workers in an office

Aby móc funkcjonować, EU-OSHA potrzebuje stałych dostaw towarów i usług. Postępowanie przetargowe jest uporządkowanym sposobem rozpoznania rynku w zakresie zakupu potrzebnych towarów i usług.

Udzielanie zamówień w drodze przetargu służy dwojakim celom:

  • zapewnieniu przejrzystości działań
  • uzyskaniu pożądanej jakości usług, dostaw i robót za najlepszą możliwą cenę

Aktualne przepisy, czyli dyrektywa 2004/18/WE i rozporządzenie Komisji nr 2342/2002, zobowiązują EU-OSHA do zapewnienia możliwie najbardziej powszechnego uczestnictwa na równych zasadach w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Informacje na temat sposobu przetwarzania przez Agencję danych osobowych oferentów są dostępne tutaj:
Oświadczenie o ochronie danych w związku z procedurami przetargowymi

Wykonawcy EU-OSHA 2014 r.

Zamówienia w ramach umów ramowych

Umowy podpisane w 2014 r. poniżej wartości 60 000 (procedura negocjacyjna)

Łączne wielkości zamówień w 2014 r. w ramach umów ramowych DIGIT

Wykonawcy EU-OSHA 2013 r.

Zamówienia w ramach umów ramowych

Umowy podpisane w 2013 r. poniżej wartości 60 000 (procedura negocjacyjna)

Łączne wielkości zamówień w 2013 r. w ramach umów ramowych DIGIT

Wykonawcy EU-OSHA 2012 r.

Łączne wielkości zamówień w 2012 r. w ramach umów ramowych DIGIT

Otwarte zaproszenia

Obecnie brak zaproszeń w tym dziale.

Zaproszenia w toku

Archiwum zaproszeń