Zamówienia

Procurement. Workers in an office

Organizacja i funkcjonowanie EU-OSHA wymaga stałych dostaw towarów i usług. Postępowanie przetargowe jest uporządkowanym sposobem rozpoznania rynku w zakresie zakupu potrzebnych towarów i usług.

Udzielanie zamówień w drodze przetargu służy dwojakim celom:

  • zapewnieniu przejrzystości działań
  • uzyskaniu pożądanej jakości usług, dostaw i robót za najlepszą możliwą cenę

Stosowne przepisy, tj. dyrektywa 2014/24/UE, rozporządzenie (Parlamentu Europejskiego i Rady) nr 966/2012 oraz rozporządzenie (Komisji) nr 1268/2012 , zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/1929 , zobowiązują EU-OSHA do zagwarantowania możliwie szerokiego uczestnictwa w procedurach przetargowych i zamówieniach na równych warunkach.

Informacje na temat sposobu przetwarzania przez EU-OSHA danych osobowych oferentów w związku z procedurami przetargowymi są dostępne tutaj:
Oświadczenie o ochronie danych w związku z procedurami przetargowymi