Instytucje UE

EU-OSHA, będąca jedną ze zdecentralizowanych agencji Unii Europejskiej, jest autonomicznym organem UE, utrzymującym bliskie stosunki, zarówno formalne, jak i nieformalne, z instytucjami UE oraz wieloma organami i agencjami UE. Ważną rolę w utrzymywaniu tych kontaktów pełni biuro łącznikowe w Brukseli.

EU-OSHA przekazuje informacje instytucjom UE, a także państwom członkowskim, partnerom społecznym oraz podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Do głównych użytkowników produktów i usług EU-OSHA należą instytucje.  Formalne relacje utrzymywane przez EU-OSHA obejmują:

  1. EU-OSHA odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu unijnej polityki w dziedzinie BHP, w szczególności strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. W skład zarządu EU-OSHA wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE) i jeden obserwator wyznaczony przez Parlament Europejski (PE)
  3. Decyzje o wkładzie do budżetu EU-OSHA zapadają w ramach ogólnej procedury budżetowej UE.
  4. Wprowadzono różne mechanizmy rozliczalności, zapewniające pełną sprawozdawczość z działalności EU-OSHA dla instytucji

Agencja prowadzi również nieformalne relacje:

  1. EU-OSHA zaprasza przedstawicieli instytucji do udziału w różnych projektach i sieciach. Urzędnicy KE regularnie pracują w komitetach doradczych lub sterujących związanych z projektami EU-OSHA. Prelegenci lub uczestnicy z KE, Parlamentu Europejskiego lub innych organów UE są zapraszani na konferencje EU-OSHA;
  2. EU-OSHA pracuje wspólnie z instytucjami w zakresie różnych projektów i wydarzeń oraz współpracuje z Radą w odniesieniu do programów prezydencji, zapewniając specjalistyczną wiedzę, prelegentów, moderatorów lub innego rodzaju wsparcie dla wydarzeń organizowanych przez prezydencję. Organizowane są również wspólne wydarzenia z udziałem Parlamentu Europejskiego;
  3. EU-OSHA jest zaangażowana w prace komitetów i sieci instytucji UE, takich jak Komitet Doradczy KE ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) oraz Komitet Starszych Inspektorów Pracy.
  4. EU-OSHA regularnie informuje na temat formalnego europejskiego dialogu społecznego i jego komitetów sektorowego dialogu społecznego, a także współpracuje z nimi.

Komisja Europejska

Parlament Europejski

  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: EU-OSHA regularnie składa sprawozdania komisji EMPL.  Komisja ta otrzymuje częste briefingi na temat programu prac i działań EU-OSHA, a także bieżącej współpracy z kluczowymi posłami do Parlamentu Europejskiego. 

Rada UE

  • Rada UE.  EU-OSHA systematycznie angażuje się w działania Rady UE, w szczególności za pośrednictwem sieci krajowych punktów koordynacyjnych oraz członków trójstronnego zarządu.  Agencja zapewnia również pomoc państwom, które sprawują rotacyjną prezydencję Rady, za pośrednictwem swoich sieci krajowych i we współpracy ze stałymi przedstawicielstwami przy UE w Brukseli.