Wsparcie na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych

Image

EU-OSHA w pełni wspiera europejski filar praw socjalnych, dążąc do zapewnienia bezpiecznych, zdrowych i dobrze przystosowanych miejsc pracy w Europie.

Unijny filar, który został ustanowiony wspólnie przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w dniu 17 listopada 2017 r., sprzyja zagwarantowaniu wysokiego poziomu ochrony pracowników przed zagrożeniami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) niezależnie od ich wieku.

Ma to szczególnie istotne znaczenie w kontekście filara UE, ponieważ jego celem jest zapewnienie możliwości korzystania z podstawowych praw socjalnych, uwzględniając sprawiedliwe warunki pracy, równe szanse i dostęp do zatrudnienia. Jedna z 20 kluczowych zasad tego filara stanowi, że „Pracownicy mają prawo do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych i które pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pracy”.

Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i poprawa stanu zdrowia pracowników mogą przyczynić się do rozwiania niektórych obaw w tym obszarze, zwiększając jednocześnie produktywność. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wiąże się z licznymi korzyściami, takimi jak zmniejszenie liczby absencji chorobowych, ograniczenie kosztów związanych z opieką zdrowotną, utrzymanie pracowników w starszym wieku w miejscach pracy, sprzyjanie stosowaniu wydajniejszych metod pracy i technologii oraz przyczynianie się do poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W kierunku europejskiego filaru praw socjalnych

Pobierz wszystkie materiały promocyjne dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych