Projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w starszym wieku

Projekt „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku - bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej” został zainicjowany i sfinansowany przez Parlament Europejski (zob. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 29.02.2012, II/230–II/231) i przeprowadzony przez EU-OSHA w następstwie przekazania uprawnień przez Komisję Europejską.

Celem przyświecającym Parlamentowi Europejskiemu było zbadanie sposobów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, biorąc pod uwagę wyzwania związane ze starzeniem się siły roboczej, oraz wsparcie rozwoju polityki w tym obszarze. W ramach projektu zrealizowanego przez agencję przeprowadzono kompleksowy przegląd kwestii związanych ze starzeniem się, pracą i BHP oraz analizę strategii i inicjatyw w obszarze starzenia się siły roboczej w całej Europie. W projekcie uwzględniono również badanie Eurofound dotyczące zrównoważonych warunków pracy.

Dostępna jest interaktywna wizualna prezentacja kluczowych wyników projektu, w tym danych dotyczących demografii, zatrudnienia, warunków pracy i zdrowia, a także przykładów strategii w dziedzinie BHP i powiązanych strategii z całej Europy, w ramach których podejmuje się kwestię wyzwań związanych ze starzeniem się siły roboczej. 

Raporty opracowane w ramach projektu:

OGÓLNA ANALIZA

Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – końcowy raport podsumowujący z analizy – raport zawiera ustalenia projektu i obejmuje wskazówki i zalecenia dotyczące polityki, kierowane do odbiorców różnych szczebli i typów.

 

STARZENIE SIĘ SIŁY ROBOCZEJ I WPŁYW NA BHP

Starzenie się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy – przegląd badań.Na podstawie badania źródeł wtórnych obejmującego przegląd istniejących informacji na analizowane tematy.

Kobiety i zjawisko starzenia się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy – przegląd badań. Na podstawie badania źródeł wtórnych

 

POLITYKA, STRATEGIE I PROGRAMY

Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów w obszarze starzenia się społeczeństwa i siły roboczej realizowanych na szczeblu UE i na szczeblu państw członkowskich – w raporcie podejmuje się kwestię wyzwań związanych ze starzeniem się siły roboczej w dziedzinie BHP oraz obszarów polityki mających wpływ na tę kwestię, takich jak zatrudnienie i sprawy społeczne, zdrowie publiczne i kształcenie.

 

REHABILITACJA I POWRÓT DO PRACY 

Rehabilitacja i powrót do pracy: Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów realizowanych na szczeblu UE i na szczeblu państw członkowskich.

Przegląd badań w obszarze rehabilitacji i powrotu do pracy – przeprowadzony na zasadzie badania źródeł wtórnych w celu uzyskania podsumowania wiedzy i zaleceń w tej dziedzinie

Dokładny opis 9 studiów przypadku dotyczących programów rehabilitacji/powrotu do pracy – opisy obejmują opinie ekspertów, zainteresowanych stron lub osób, których dotyczą analizowane studia przypadków.

 

SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – przegląd sytuacji w poszczególnych państwach – informacje zostały zgromadzone w drodze badania źródeł wtórnych przez krajowych ekspertów w poszczególnych państwach, a następnie uzupełnione przez grupy dyskusyjne zorganizowane przez pośredników i ekspertów w dziedzinie BHP w dziesięciu państwach członkowskich

Wersje językowe przeglądu sytuacji w poszczególnych państwach

 

DOBRE PRAKTYKI A ZASOBY

Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – analiza dobrych praktyk w miejscu pracy i potrzeb w zakresie wsparcia – raport zawiera streszczenie ustaleń dokonanych w wyniku studiów przypadków i badania jakościowego.

24 studia przypadków dobrych praktyk w miejscu pracy – analizowane studia przypadków obejmują doświadczenia osób zaangażowanych w działania oraz opinie i potrzeby małych przedsiębiorstw.

Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku: przegląd zasobów w miejscach pracy

 

Wielojęzyczny e-poradnik dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej

Konferencja z udziałem zainteresowanych stron

Na konferencji z udziałem zainteresowanych stron, która odbyła się w dniu 22 września 2015 r. w Brukseli, zapoznano decydentów na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu UE z głównymi ustaleniami i wnioskami z projektu.

Dowiedz się więcej o konferencji

Projekt ten stanowi działanie wspierające kampanię na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy realizowaną w latach 2016–2017 – „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy dla osób w każdym wieku”, zapewniające ogólne informacje na potrzeby kampanii.