Starzenie się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy – Przegląd badań – Streszczenie

Keywords:

W niniejszej publikacji zawierającej streszczenie pełnej wersji raportu pt. „Przegląd badań poświęconych kwestiom związanym z BHP i zjawisku starzenia się siły roboczej” przedstawiono kontekst, w którym przeprowadzono wspomniany przegląd – tj. omówiono kwestie związane ze zjawiskiem starzenia się siły roboczej w Europie. W niniejszym opracowaniu omówiono szczegółowo kluczowe ustalenia przyjęte w związku z trzema głównymi pytaniami, na które próbowano odpowiedzieć w ramach przeglądu: 1) „Jakie zmiany zachodzą w organizmie starzejących się osób?”, 2) „Jakie skutki zmiany te wywierają przez cały okres życia zawodowego pracownika?” oraz 3) „Jakie działania w obszarze BHP mogłyby przyczynić się do promowania zrównoważonego modelu zatrudnienia przez cały okres życia zawodowego?”. W niniejszym opracowaniu zidentyfikowano luki w aktualnym stanie wiedzy, sformułowano ogólne wnioski oraz podsumowano możliwe skutki polityczne, zwracając uwagę na znaczenie należytego uwzględnienia zdolności danej osoby do pracy oraz konkretnych środków przewidzianych w strategiach zapobiegania ryzyku.

Pobierz in: en