Krajowe przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

National legislation on safety and health at work

W dyrektywach europejskich określa się minimalne normy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dyrektywy UE są wdrażane poprzez krajowe akty prawne państw członkowskich.

Państwa członkowskie mogą przyjmować bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony pracowników, ale ich ustawodawstwo musi być zgodne z normami minimalnymi. W rezultacie przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy różnią się w różnych częściach Europy.

Wykaz krajowych środków wykonawczych znajduje się na końcu każdego streszczenia danej dyrektywy na stronie EU-OSHA poświęconej dyrektywom europejskim. Na przykład po wybraniu dyrektywy ramowej dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w dolnej części strony znajduje się łącze do strony internetowej EUR-Lex, na której wymienia się krajowe akty wykonawcze dotyczące tej dyrektywy.

Komisja Europejska przeprowadziła ocenę praktycznego wdrażania wytycznych UE w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) w państwach członkowskich UE (2015), której streszczeniem jest sprawozdanie podsumowujące.

Więcej informacji o krajowych przepisach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się również w artykułach OSHwiki dotyczących systemów krajowych.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawodawstwie krajowym, należy skontaktować się z właściwym punktem centralnym EU-OSHA w danym państwie członkowskim.