Strategie w zakresie BHP

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Konsolidacja i koordynacja strategii krajowych to pierwszy z siedmiu głównych celów strategicznych zawartych w strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020. W tym kontekście Komisja Europejska zaprosiła państwa członkowskie do dokonania przeglądu strategii krajowych w ścisłej współpracy z odpowiednimi stronami zainteresowanymi, w tym partnerami społecznymi.

Z pomocą „punktów kontaktowych dla strategii krajowych” utworzonych na mocy ram strategicznych EU-OSHA zgromadziła informacje i sporządziła sprawozdanie na temat strategii krajowych. W sprawozdaniu tym opisuje się obecnie strategie krajowe w zakresie BHP 25 państw członkowskich: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunia, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa. Nowe strategie krajowe w zakresie BHP będą na bieżąco wprowadzane do sprawozdania.

Zastrzeżenie dotyczące treści w związku z brexitem: Zwracamy uwagę, że publikacje i inne treści zawarte w witrynie internetowej powstałe przed 1 lutego 2020 r. odnoszą się do okresu, kiedy Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim, a zatem są nadal aktualne.