Przywództwo i udział pracowników

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Silne, skuteczne i widoczne przywództwo jest warunkiem koniecznym dobrego BHP, które z kolei ma istotne znaczenie dla sukcesu firmy.

Ochrona pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymi jest nie tylko obowiązkiem prawnym i etycznym, ale i wyznacznikiem prężności firmy.

Ograniczanie ryzyka poprzez działania odgórne

Kierownictwo przedsiębiorstwa ma możliwość zapobiegania wypadkom i chorobom w miejscu pracy. Cel ten można osiągnąć poprzez:

 • przedstawienie skutecznej strategii zarządzania BHP i zobowiązanie się do jej realizacji,
 • opracowanie sprawnych systemów zarządzania BHP,
 • monitorowanie funkcjonowania tych systemów,
 • dawanie dobrego przykładu poprzez rygorystyczne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa,
 • motywowanie pracowników, aby przyczyniali się do dobrego stanu BHP.

Cena niedostatecznego przywództwa

Brak lub nieskuteczność przywództwa w zakresie BHP może prowadzić do wypadków, w tym śmiertelnych, jak i do słabego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego wśród pracowników. Taki stan rzeczy może zaś zaszkodzić reputacji firmy. Słabe przywództwo może wiązać się ze znaczącymi kosztami finansowymi wynikającymi np. ze zwolnień chorobowych, straty czasu i wypłaty odszkodowań.

Z kolei dobre przywództwo w zakresie BHP:

 • zapobiega wypadkom i chorobom,
 • zwiększa produktywność i wydajność,
 • poprawia morale pracowników,
 • pomaga firmie w pozyskiwaniu nowych zamówień i w przyciąganiu wysokiej klasy pracowników.

Przejęcie inicjatywy w zakresie BHP

Kilka prostych kroków zapewni twojej firmie korzyści, jakie niesie dobre przywództwo w zakresie BHP. Oto garść praktycznych rad zaczerpniętych z przewodnika British Health and Safety Executive:

 • Przeprowadzaj regularną ocenę ryzyka i wdrażaj wynikające z niej wnioski.
 • Zawsze bierz pod uwagę, jak pojawienie się nowych pracowników, procesów i metod pracy wpływa na BHP.
 • Przywództwo, aby mogło być skuteczne, musi być widoczne. Dopilnuj, aby liderzy regularnie odwiedzali załogę, aby rozmawiać o problemach i rozwiązaniach w zakresie BHP.
 • Pokaż zaangażowanie, dopilnowując, aby kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia były zawsze na porządku dziennym posiedzeń zarządu.
 • Zapewnij szkolenia BHP dla wszystkich liderów, aby rozwijać ich świadomość znaczenia tej problematyki.

Wspólne działanie – angażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników jest jednym z kluczy do dobrego przywództwa w zakresie BHP. Pracodawcy mają prawny obowiązek konsultowania się z personelem w sprawach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wyjście poza te wymagania minimalne niesie jednak korzyści. Zarządzanie BHP ma większe szanse powodzenia, jeśli obejmuje zachęty do aktywnego udziału pracowników oraz dialog między pracownikami i kierownictwem.

W 2012 roku EU-OSHA przeprowadziła dwuletnią kampanię na ten temat pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–2013. Partnerstwo dla prewencji.”

Kampania zakończyła się imprezą benchmarkingową, podczas której partnerzy wymieniali się przykładami dobrych praktyk. Odbyły się też warsztaty na tematy takie jak „Szkolenia z zakresu przywództwa” i „Kultura BHP w organizacji”. Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem przebiegu imprezy.