Dobre rządzenie w EU-OSHA

Rządzenie jest procesem przyjmowania strategicznych celów i kierunków oraz zapewniania rozliczalności.

EU-OSHA to organizacja trójstronna stosująca zasady dobrego rządzenia. Dobre rządzenie obejmuje szereg elementów, takich jak otwartość i zdolność reagowania, przejrzystość, przestrzeganie przepisów, skuteczność, efektywność i odpowiedzialność.

Jako że jest to agencja UE, zasadniczą rolę w realizacji zasad dobrego rządzenia odgrywają Zarząd wraz z Radą Wykonawczą i Dyrektorem Wykonawczym.

Dlaczego dobre rządzenie jest ważne?

Dobre rządzenie sprawia, że działania Agencji odzwierciedlają szersze interesy, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy i są istotne dla osób, których dotyczą. Sprawia ono również, że zasoby ludzkie i finansowe niezbędne do osiągnięcia celów są przydzielane w sposób skuteczny i efektywny. Poprzez zwiększanie przejrzystości dobre rządzenie wspiera także rozliczalność wobec interesariuszy i obywateli UE.

W poniższych działach opisano sposób realizacji zasad dobrego rządzenia w EU-OSHA.

Główni decydenci

Dyrektor Wykonawczy Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Dyrektora Wykonawczego powołuje Zarząd. Kadencja Dyrektora wynosi pięć lat i może być przedłużona tylko raz.

William Cockburn został wyznaczony na p.o. dyrektora wykonawczego do czasu objęcia obowiązków przez nowego dyrektora wykonawczego. Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za zarządzanie Agencją przy wsparciu ze strony personelu wyższego szczebla i odpowiada przed Zarządem.

Zarząd Zarząd wytycza strategie i cele Agencji oraz rozlicza Dyrektora Wykonawczego z jego zadań. W jego skład wchodzą przedstawiciele:

  • rządu
  • pracodawców
  • pracowników
  • jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Parlament Europejski powołuje niezależnego eksperta bez prawa głosu.

Przedstawiciele państw EOG-EFTA i innych agencji UE również zasiadają w zarządzie w charakterze obserwatorów.

Przewodnictwo w Zarządzie jest obejmowane każdego roku przez przedstawicieli trzech grup interesu (rządów, pracodawców i pracowników) na zasadzie rotacyjnej.

Rada Wykonawcza Jest to mniejsza grupa sterująca, w skład której wchodzą członkowie Zarządu. Odpowiada ona za nadzór nad przygotowywaniem i wdrażaniem decyzji Zarządu.

Grupy doradcze udzielają Agencji wskazówek strategicznych i informacji zwrotnych dotyczących jej pracy. Zarząd powołuje członków grup doradczych spośród grona pracowników i pracodawców oraz rządów.

Przejrzystość i rozliczalność

Przejrzystość jest warunkiem wstępnym rozliczalności.

W ramach realizacji postulatu przejrzystości Agencja udostępnia publicznie najważniejsze dokumenty. Należą do nich: strategia instytucjonalna, dokumenty programowe i sprawozdania z działalności, roczne budżety, sprawozdania finansowe i sprawozdania Trybunału Obrachunkowego.

Dyrektor Wykonawczy, personel wyższego szczebla oraz członkowie Zarządu muszą złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów (zob. polityka EU-OSHA dotycząca konfliktu interesów). Protokoły posiedzeń Zarządu są dostępne publicznie.

Wprowadzono szereg rozwiązań w zakresie rozliczalności.

Dyrektor Wykonawczy jako urzędnik zatwierdzający musi uzyskać absolutorium w odniesieniu do wykonania budżetu od Parlamentu Europejskiego w oparciu o zalecenie Rady.

Zarząd odgrywa również istotną rolę w przyjmowaniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności i w wydawaniu opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto zarząd decyduje o zatrudnieniu i przedłużeniu kadencji dyrektora wykonawczego. Przyjmuje on również strategię instytucjonalną, dokumenty programowe i budżety roczne Agencji.

Przy realizacji swoich celów w zakresie kontroli Agencja opiera się na ramach kontroli wewnętrznej. Mając to na uwadze, Agencja wprowadziła strukturę organizacyjną i systemy kontroli wewnętrznej, które są zgodne z tymi ramami i odpowiadają środowisku ryzyka, w którym działa.

W ramach obowiązujących systemów kontroli wewnętrznej mających zapewniać legalność i prawidłowość jej działań Agencja wdraża konkretne środki w celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania, w tym strategię zwalczania nadużyć finansowych.

EU-OSHA podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w ramach której otrzymuje niezależne porady, opinie i zalecenia dotyczące jakości i funkcjonowania jej systemów kontroli wewnętrznej oraz zgodności działań Agencji z unijnymi przepisami finansowymi i innymi.

Zarząd przyjął Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej.

Zapoznaj się ze składem osobowym Zarządu i Rady Wykonawczej oraz dowiedz się więcej o pełnionych przez nie funkcjach.