Dobre rządzenie w EU-OSHA

Rządzenie jest procesem przyjmowania strategicznych celów i kierunków oraz zapewniania rozliczalności.

EU-OSHA to organizacja trójstronna stosująca zasady dobrego rządzenia. Dobre rządzenie obejmuje szereg elementów, takich jak otwartość i zdolność reagowania, przejrzystość, przestrzeganie przepisów, skuteczność, efektywność i odpowiedzialność.

Jako że jest to agencja UE, zasadniczą rolę w realizacji zasad dobrego rządzenia odgrywają Zarząd wraz z Radą Wykonawczą i Dyrektorem Wykonawczym.

Dlaczego dobre rządzenie jest ważne?

Dobre rządzenie sprawia, że działania Agencji odzwierciedlają szersze interesy, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy i są istotne dla osób, których dotyczą. Sprawia ono również, że zasoby ludzkie i finansowe niezbędne do osiągnięcia celów są przydzielane w sposób skuteczny i efektywny. Poprzez zwiększanie przejrzystości dobre rządzenie wspiera także rozliczalność wobec interesariuszy i obywateli UE.

W poniższych działach opisano sposób realizacji zasad dobrego rządzenia w EU-OSHA.

Główni decydenci

Dyrektor Wykonawczy Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Dyrektora Wykonawczego powołuje Zarząd. Kadencja Dyrektora wynosi pięć lat i może być przedłużona tylko raz.

Zarząd Zarząd wytycza strategie i cele Agencji oraz rozlicza Dyrektora Wykonawczego z jego zadań. W jego skład wchodzą przedstawiciele:

  • rządu
  • pracodawców
  • pracowników
  • jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Parlament Europejski powołuje niezależnego eksperta bez prawa głosu.

Przedstawiciele państw EOG-EFTA i innych agencji UE również zasiadają w zarządzie w charakterze obserwatorów.

Przewodnictwo w Zarządzie jest obejmowane każdego roku przez przedstawicieli trzech grup interesu (rządów, pracodawców i pracowników) na zasadzie rotacyjnej.

Rada Wykonawcza Jest to mniejsza grupa sterująca, w skład której wchodzą członkowie Zarządu. Odpowiada ona za nadzór nad przygotowywaniem i wdrażaniem decyzji Zarządu.

Grupy doradcze udzielają Agencji wskazówek strategicznych i informacji zwrotnych dotyczących jej pracy. Zarząd powołuje członków grup doradczych spośród grona pracowników i pracodawców oraz rządów.

Przejrzystość i rozliczalność

Przejrzystość jest warunkiem wstępnym rozliczalności.

W ramach realizacji postulatu przejrzystości Agencja udostępnia publicznie najważniejsze dokumenty. Należą do nich: strategia instytucjonalna, dokumenty programowe i sprawozdania z działalności, roczne budżety, sprawozdania finansowe i sprawozdania Trybunału Obrachunkowego.

Dyrektor Wykonawczy, personel wyższego szczebla oraz członkowie Zarządu muszą złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów (zob. polityka EU-OSHA dotycząca konfliktu interesów). Protokoły posiedzeń Zarządu są dostępne publicznie.

Wprowadzono szereg rozwiązań w zakresie rozliczalności.

Dyrektor Wykonawczy jako urzędnik zatwierdzający musi uzyskać absolutorium w odniesieniu do wykonania budżetu od Parlamentu Europejskiego w oparciu o zalecenie Rady.

Zarząd odgrywa również istotną rolę w przyjmowaniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności i w wydawaniu opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto zarząd decyduje o zatrudnieniu i przedłużeniu kadencji dyrektora wykonawczego. Przyjmuje on również strategię instytucjonalną, dokumenty programowe i budżety roczne Agencji.

Przy realizacji swoich celów w zakresie kontroli Agencja opiera się na ramach kontroli wewnętrznej. Mając to na uwadze, Agencja wprowadziła strukturę organizacyjną i systemy kontroli wewnętrznej, które są zgodne z tymi ramami i odpowiadają środowisku ryzyka, w którym działa.

W ramach obowiązujących systemów kontroli wewnętrznej mających zapewniać legalność i prawidłowość jej działań Agencja wdraża konkretne środki w celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania, w tym strategię zwalczania nadużyć finansowych.

EU-OSHA podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w ramach której otrzymuje niezależne porady, opinie i zalecenia dotyczące jakości i funkcjonowania jej systemów kontroli wewnętrznej oraz zgodności działań Agencji z unijnymi przepisami finansowymi i innymi.

Zarząd przyjął Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej.

Zapoznaj się ze składem osobowym Zarządu i Rady Wykonawczej oraz dowiedz się więcej o pełnionych przez nie funkcjach.