You are here

Dobre rządy w EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA jest organizacją trójstronną, która zobowiązała się do przestrzegania zasad dobrego rządzenia. Dobre rządzenie obejmuje szereg elementów, takich jak otwartość i elastyczność, przejrzystość, przestrzeganie przepisów, skuteczność, efektywność i odpowiedzialność.

Jako że jest to agencja UE, Rada Zarządzająca wraz z Biurem i dyrektorem odgrywają zasadniczą rolę w realizacji zasad dobrego rządzenia.

Dlaczego dobre rządzenie jest ważne?

Dobre rządzenie sprawia, że działania Agencji odzwierciedlają szersze interesy, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy i są istotne dla osób, których dotyczą. To gwarantuje, że zasoby ludzkie i finansowe są przydzielane sprawnie i skutecznie, aby osiągnąć założone cele. Zwiększając przejrzystość, dobre zarządzanie sprzyja odpowiedzialności wobec interesariuszy i obywateli UE.

W poniższych działach opisano sposób realizacji zasad dobrego rządzenia w EU-OSHA.

Główni decydenci

Dyrektor: Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym EU-OSHA dyrektora mianuje Rada Zarządzająca. Kadencja dyrektora wynosi pięć lat i może być przedłużona tylko raz.

Obecnie stanowisko dyrektora piastuje dr Christa Sedlatschek. Zarządza ona Agencją przy wsparciu ze strony personelu wyższego szczebla i odpowiada przed Radą Zarządzającą.

Rada Zarządzająca: Rada wytycza strategie i cele Agencji oraz rozlicza dyrektora z wykonywanych zadań. W jej skład wchodzą przedstawiciele:

  • władz państwowych
  • pracodawców
  • pracowników
  • Komisji Europejskiej

Przewodnictwo Rady jest obejmowane każdego roku przez przedstawicieli jednej z trzech grup interesu (władz państwowych, pracodawców i pracowników) na zasadzie rotacyjnej.

Biuro: Jest to mniejsza grupa sterująca, w skład której wchodzą członkowie Rady. Biuro odpowiada za nadzór nad przygotowywaniem i wdrażaniem decyzji Rady.

Grupy doradcze służą Agencji doradztwem strategicznym i informacjami zwrotnymi na temat jej pracy. EU-OSHA i Rada Zarządzająca powołują członków grup doradczych spośród grona pracowników i pracodawców oraz władz państwowych.

Przejrzystość i odpowiedzialność

Przejrzystość jest warunkiem wstępnym odpowiedzialności.

W celu zapewnienia przejrzystości Agencja udostępnia publicznie najważniejsze dokumenty. Należą do nich: strategia instytucjonalna, roczne plany zarządzania i sprawozdania z działalności, roczne budżety, sprawozdania finansowe i sprawozdania Trybunału Obrachunkowego.

Dyrektor, personel wyższego szczebla i członkowie Rady Zarządzającej zobowiązani są składać oświadczenia o ewentualnym konflikcie interesów (Zapoznaj się z polityką EU-OSHA dotyczącą konfliktu interesów). Protokoły posiedzeń Rady Zarządzającej są dostępne publicznie.

Wprowadzono szereg rozwiązań w zakresie odpowiedzialności.

Dyrektor jako urzędnik zatwierdzający musi uzyskać absolutorium w odniesieniu do wykonania budżetu od Parlamentu Europejskiego w oparciu o zalecenie Rady.

Rada Zarządzająca odgrywa również znaczącą rolę jako organ wydający opinię w sprawie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności i rocznych sprawozdań finansowych oraz przyjmujący sprawozdanie roczne Agencji. Ponadto Rada Zarządzająca decyduje o zatrudnieniu i przedłużeniu kadencji dyrektora. Przyjmuje ona również strategię instytucjonalną, roczne programy prac i budżety roczne Agencji.

Przy realizacji swoich celów agencja kieruje się zestawem standardów kontroli wewnętrznej Mając to na uwadze, Agencja wprowadziła strukturę organizacyjną i systemy kontroli wewnętrznej, które są zgodne z tymi standardami i odpowiadają środowisku ryzyka, w którym działa.

W ramach obowiązującego systemu kontroli wewnętrznej mającego zapewniać legalność i prawidłowość jej działań Agencja wdraża konkretne środki w celu zapobiegania oszustwom i wykrywania ich, w tym strategię zwalczania nadużyć finansowych.

EU-OSHA podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w ramach której otrzymuje niezależne porady, opinie i zalecenia dotyczące jakości i funkcjonowania jej systemów kontroli wewnętrznej oraz zgodności jej działań z unijnymi przepisami finansowymi i innymi.

Rada Zarządzająca przyjęła Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej.

Zapoznaj się ze składem osobowym Rady i Biura oraz dowiedz się więcej o pełnionych funkcjach.