Współpraca z innymi agencjami

Agencje UE

EU-OSHA aktywnie współpracuje z następującymi agencjami UE:

Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA)
Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Jak agencje UE pracują dla ciebie?

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak agencje UE uczestniczą w życiu społeczeństwa europejskiego.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Protokół ustaleń pomiędzy Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) a Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią większość przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; około 99% wszystkich przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej to MŚP, które zatrudniają ponad 66% populacji (Eurostat, 2008). MŚP odpowiadają również za 82% wszystkich wypadków w miejscu pracy oraz za około 90% wypadków śmiertelnych (Eurofound, 2010). Dlatego też głównym celem rozwoju Projektu partnerstwa na rzecz komunikacji (CCP) na szczeblu krajowym jest poprawa naszej komunikacji z MŚP i sektorami wysokiego ryzyka w celu zwrócenia ich uwagi na znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Podpisana w 2015 r. nowa deklaracja współpracy pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (obecnie Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW)) a EU-OSHA ułatwiła oficjalne partnerstwo z Europejską Siecią Przedsiębiorczości (EEN).

Celem Projektu partnerstwa na rzecz komunikacji (CCP) jest zwiększanie świadomości w zakresie znaczenia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy dla MŚP oraz zapewnienie im łatwego dostępu do praktycznych informacji i przydatnych kontaktów na szczeblu krajowym i regionalnym, na przykład poprzez krajowe spotkania partnerstwa, pakiety służące podnoszeniu świadomości i inne działania takie jak nagrody „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przyznawane przez EEN.

Głównymi partnerami, którzy pomagają EU-OSHA w osiąganiu jej celów, są Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME) oraz krajowe punkty centralne EU-OSHA i członkowie EEN.

Deklaracja o zamiarze podjęcia współpracy pomiędzy DG GROWTH, EU-OSHA i EASME

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Celem tego protokołu ustaleń jest zacieśnienie współpracy pomiędzy ECHA a EU-OSHA w celu wypracowania synergii i wymiany wiedzy w zakresie kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w drodze pogłębionej współpracy, a zwłaszcza w drodze aktywnej wymiany informacji.
Protokół ustaleń wszedł w życie w dniu 5 maja 2010 r.

Protokół ustaleń pomiędzy ECHA a EU-OSHA

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.