Współpraca z innymi agencjami

Agencje UE

EU-OSHA aktywnie współpracuje z następującymi agencjami UE:

Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)        
Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)        
Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)        
Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA)        
Agencją Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA)       
Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)        
Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Jak agencje UE pracują dla ciebie?

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak agencje UE uczestniczą w życiu społeczeństwa europejskiego.

 

Wspólne oświadczenie szefów unijnych agencji i wspólnych przedsięwzięć: zerowa tolerancja dla molestowania seksualnego

EU-OSHA zobowiązuje się do wdrożenia polityki zerowej tolerancji dla molestowania seksualnego, przemocy ze względu na płeć oraz wszelkich form molestowania w miejscu pracy.

W dniu 8 marca 2018 r. EU-OSHA podpisała wspólne oświadczenie unijnych agencji na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich pracowników w oparciu o zasadę równości płci i równego traktowania w pracy.

Wspólne oświadczenie szefów unijnych agencji i wspólnych przedsięwzięć: zerowa tolerancja dla molestowania seksualnego

Protokół ustaleń między Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) a Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (EU-OSHA)

W niniejszym protokole ustaleń między EU-OSHA a Eurofound określono obszary ich ścisłej współpracy. Ma to na celu zapewnienie obu agencjom maksymalnych korzyści i uniknięcia powielania działań we wskazanych obszarach wspólnego zainteresowania.  
Obecnie obowiązujący protokół ustaleń wszedł w życie w lutym 2007 r.

Protokół ustaleń między Eurofound a EU-OSHA 

Ramy współpracy między Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (EU-OSHA) a Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Celem ram współpracy między EU-OSHA i EIGE jest zapewnienie skutecznej współpracy między obiema agencjami i uniknięcie powielania działań.

Ramy współpracy między EU-OSHA i EIGE 

Protokół ustaleń między Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA) a Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (EU-OSHA)

Protokół ustaleń powstał, aby zacieśnić współpracę między ECHA i EU-OSHA w celu rozwijania synergii i dzielenia się wiedzą w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach ściślejszej współpracy, a w szczególności w ramach aktywnej wymiany informacji.  
Protokół ustaleń wszedł w życie w dniu 5 maja 2010 r.

Protokół ustaleń między ECHA a EU-OSHA 

Ramy współpracy między Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) a Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 

Deklaracja zamiaru współpracy między DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), EU-OSHA i EISMEA

Projekt Partnerstwa Komunikacyjnego

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią podstawę europejskiej gospodarki. Stanowią one 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE. Zatrudniają około 100 mln osób, odpowiadają za ponad połowę europejskiego PKB i odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wartości dodanej we wszystkich sektorach gospodarki. MŚP oferują innowacyjne rozwiązania w obliczu takich wyzwań, jak zmiana klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i spójność społeczna, a także pomagają rozpowszechniać te innowacje we wszystkich regionach Europy. Mają one zatem zasadnicze znaczenie dla dwojakiej transformacji UE w kierunku zrównoważonej i cyfrowej gospodarki. Mają one zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i dobrobytu Europy, ekosystemów przemysłowych, suwerenności gospodarczej i technologicznej oraz odporności na wstrząsy zewnętrzne.

W 2015 r. nowa deklaracja o współpracy między Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu [obecnie Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW)],  Agencją Wykonawczą ds. MŚP  [obecnie Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA)] oraz EU-OSHA ułatwiła oficjalne partnerstwo z Europejską Siecią Przedsiębiorczości.

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network, EEN) pomaga przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się na skalę międzynarodową. Jest to największa na świecie sieć wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o ambicjach międzynarodowych.

Sieć jest aktywna na całym świecie. Skupia ekspertów z organizacji członkowskich mających duże doświadczenie we wspieraniu biznesu.

Projekt Partnerstwa Komunikacyjnego (Communication Partnership Project, CPP) ma na celu zwiększenie świadomości znaczenia BHP dla MŚP oraz zapewnienie im łatwego dostępu do praktycznych informacji i przydatnych kontaktów na poziomie krajowym i regionalnym, w tym dostępu do krajowych spotkań partnerskich, pakietów informacyjnych oraz innych działań, takich jak konkurs BHP organizowany przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości.

Członkowie EEN zaliczają się do głównych partnerów pomagających EU-OSHA w osiągnięciu jej celów, wraz z Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Agencją Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA) oraz siecią krajowych punktów centralnych EU-OSHA.