Plan działania dotyczący substancji rakotwórczych

Przeciwdziałanie nowotworom pochodzenia zawodowego

Szacuje się, że nowotwory są w UE główną przyczyną zgonów związanych z pracą. Oczywiście można zrobić więcej, aby zmniejszyć liczbę przypadków zachorowań na nowotwory związane z miejscem pracy, dlatego w dniu 25 maja 2016 r. sześć organizacji europejskich podpisało umowę, w której zobowiązały się one do udziału w programie dobrowolnych działań mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy oraz do wymiany dobrych praktyk.

Partnerzy, którzy podpisali umowę, to:

Umowa została odnowiona w dniu 28 listopada 2019 r. i podpisana przez fińskie ministerstwo spraw społecznych i zdrowianiemieckie federalne ministerstwo pracy i spraw społecznych, które podziękowały za zaangażowanie Austrii i Holandii, a także czterem europejskim partnerom (Komisji Europejskiej, EU-OSHA, ETUC i BUSINESSEUROPE).

Podczas konferencji w ramach prezydencji niemieckiej „Przeciwdziałanie nowotworom w miejscu pracy”, zorganizowanej w dniach 9–10 listopada 2020 r. przez niemieckie federalne ministerstwo pracy i spraw społecznych (BMAS) oraz Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA), partnerzy realizujący plan działania przedstawili nową strategię na lata 2020–2024.

Strategia na lata 2020–2024

Dla okresu 2020–2024 wyznaczono cztery następujące cele:

  • Pobudzanie wśród przedsiębiorstw i pracowników świadomości zagrożeń związanych z narażeniem na substancje rakotwórcze oraz konieczności działań zapobiegawczych w całej Europie.
  • Udzielanie przedsiębiorstwom i pracownikom pomocy w zakresie zapobiegania narażeniu na czynniki rakotwórcze w zakładach pracy oraz minimalizowania ich wpływu na personel.
  • Mobilizowanie zainteresowanych podmiotów i zwiększanie zaangażowania odpowiednich osób w celu intensyfikacji działań w całej Europie.
  • Działania na rzecz innowacji, aby niwelować rozbieżność między wynikami badań a potrzebami przedsiębiorstw.

Uczestniczenie w planie działania

Od 2021 r. partnerzy realizujący plan działania będą uczestniczyć w kilku czynnościach służących zwiększaniu siły oddziaływania, tak aby wspólnie zapobiegać narażeniu pracowników na czynniki rakotwórcze. Te tzw. „wyzwania” będą się przyczyniać do osiągnięcia czterech celów głównych. Wyzwania są prowadzone i realizowane przez małe zespoły partnerów w ramach planu działania. Aby działania te odniosły sukces, konieczny jest jednak wkład ze strony innych podmiotów. Do działań przystąpi, oprócz ośmiu wyżej wymienionych partnerów, kilka krajów. W realizacji wyzwań (jednego lub większej liczby) mogą wziąć udział organizacje z całej Europy.

W celu przedłożenia inicjatywy należy odwiedzić stronę https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Dalsze działania

EU-OSHA pomaga w promowaniu programu i będzie wspierała partnerów w organizowaniu wydarzeń mających na celu podnoszenie wiedzy i ocenę postępów. W programie określono plan działań, które będą realizowane w ramach kilku prezydencji w Radzie UE. EU-OSHA pomoże w organizacji i promowaniu wydarzeń i działań przewidzianych w planie.

Dodatkowe informacje

Zapoznaj się z planem działania, aby uzyskać pełne szczegółowe informacje na temat planowanych wspólnych działań na rzecz zmniejszenia zachorowalności na nowotwory pochodzenia zawodowego.

Na OSHwiki można znaleźć powiązane artykuły na temat:

Na naszej stronie internetowej znajduje się prowadzone przez EU-OSHA badanie ankietowe pracowników dotyczące czynników rakotwórczych

Sprawozdanie dotyczące konferencji w ramach prezydencji niemieckiej, 9–10 listopada 2020 r. oraz podsumowanie konferencji

Sprawozdanie dotyczące konferencji w ramach prezydencji fińskiej w Radzie UE, 27–28 listopada 2019 r.

Wydarzenie EU-OSHA w ramach programu działań – A+A 18 października 2017 r. – Podsumowanie seminarium internetowego

Sprawozdanie dotyczące konferencji w Amsterdamie poświęconej nowotworom pochodzenia zawodowego, 23–25 maja 2016 r.

Europejski plan walki z rakiem