Plan działania dotyczący substancji rakotwórczych

Podejmowanie działań w odniesieniu do nowotworów związanych z miejscem pracy

Szacuje się, że nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z pracą w UE. Oczywiste jest, że można zrobić więcej, aby zmniejszyć liczbę przypadków zachorowań na nowotwory związane z miejscem pracy, dlatego też w dniu 25 maja 2016 r. sześć organizacji europejskich podpisało umowę, w której zobowiązały się one do udziału w programie dobrowolnych działań mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy oraz do wymiany dobrych praktyk.

Wspomniani partnerzy to:

Umowa została odnowiona w dniu 28 listopada 2019 r. i podpisana przez fińskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia i niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych, które podziękowały za zaangażowanie Austrii i Holandii, a także czterem europejskim partnerom (Komisji Europejskiej, EU-OSHA, ETUC i Business Europe).

Sygnatariusze umowy sporządzili plan działania na potrzeby realizacji programu. Zachęca się państwa członkowskie, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, organizacje badawcze i inne organizacje w całej Europie (i poza nią) do udziału w tym programie.

Przeczytaj nową umowę, aby zapoznać się szczegółowo ze zobowiązaniami partnerów.

Wzmocnienie zapobiegania w przedsiębiorstwach

Niektóre z działań, które mają zostać opracowane i wdrożone w ramach programu:

  • zapewnienie pracodawcom informacji na temat dopuszczalnych wartości i podniesienie wiedzy pracodawców i pracowników na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP);
  • zapewnienie pracodawcom informacji na temat metod oceny ryzyka i możliwych środków zarządzania ryzykiem;
  • wpływanie na zachowanie i sposób postępowania pracowników fizycznych;
  • gromadzenie, opisywanie i udostępnianie szeregu konkretnych i opłacalnych dobrych praktyk, wykonalnych dla MŚP, w odniesieniu do określonych substancji rakotwórczych.
  • Państwa członkowskie i organizacje będą zachęcane do oferowania przyjęcia roli mentora lub partnera przez przewodnictwo w zakresie określonej części programu działania, na przykład w odniesieniu do określonej grupy substancji rakotwórczych lub określonego sektora.

Z programu skorzystają zapewne mniejsze przedsiębiorstwa, mające na przykład niewielkie doświadczenie z dobrymi praktykami. Oczekuje się również, że większa wiedza doprowadzi do innowacji w procesach produkcji, czego skutkiem będzie zastąpienie substancji rakotwórczych bezpieczniejszymi substancjami alternatywnymi.

Wzięcie udziału w planie działania

Wspomnianych sześć organizacji wzywa każdego do podjęcia środków, wdrożenia dobrych praktyk oraz podniesienia wiedzy w celu zapobiegania narażeniu na działanie czynników rakotwórczych.

Koncepcję dobrych praktyk należy interpretować szeroko – jako wszystkie inicjatywy, które wspierają pracowników i pracodawców w zapewnieniu im ochrony przed substancjami rakotwórczymi w miejscu pracy. Do przykładów należą: środki techniczne, działania mające na celu podnoszenie wiedzy, narzędzia oceny ryzyka, podejścia branżowe, środki prewencyjne, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, instytutami badawczymi lub sektorami gospodarki itp.

Zachęca się organizacje do zgłaszania (planowanych) inicjatyw lub gotowości do podjęcia współpracy z innymi organizacjami w ramach planu działania.

W celu przedłożenia inicjatywy należy odwiedzić stronę http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Dalsze działania

EU-OSHA pomaga w promowaniu programu i będzie wspierała partnerów w organizowaniu corocznego wydarzenia mającego na celu podnoszenie wiedzy i ocenę postępów. Co więcej, kampania EU-OSHA Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2018-2019 poświęcona jest zagadnieniu niebezpiecznych substancji, przez co wpisuje się w zakres planu działania i jego cele.

W programie wskazano działania, który będą realizowane w ramach kilku prezydencji Rady UE, począwszy od prezydencji Holandii w 2016 r.

Dodatkowe informacje

Zapoznaj się z planem działania, aby uzyskać pełne szczegółowe informacje na temat planowanych wspólnych działań na rzecz zmniejszenia zachorowalności na nowotwory związane z miejscem pracy.

Na OSHwiki można znaleźć powiązane artykuły na temat:

Doroczne wydarzenie EU-OSHA związane z programem działań – A+A 18 października 2017 r. – Streszczenie seminarium internetowego

Materiały z konferencji dotyczącej fińskiej prezydencji UE, 27-28 listopada 2019 r.

Materiały z konferencji w Amsterdamie poświęconej nowotworom związanym z miejscem pracy, 23–25 maja 2016 r.