Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027

Image

strategicznych ramach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 opracowanych przez Komisję Europejską określono najważniejsze priorytety i działania mające na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, zaradzenie szybkim zmianom sytuacji gospodarczej, demograficznej oraz sytuacji związanej z modelami pracy.

Priorytety strategiczne

Ramy strategiczne opierają się na trójstronnym podejściu – uwzględniającym instytucje UE, państwa członkowskie, partnerów społecznych i inne zainteresowane strony – oraz skupiają się wokół trzech najważniejszych priorytetów:

  1. przewidywanie zmian i zarządzanie nimi w kontekście zielonej, cyfrowej i demograficznej transformacji;
  2. sprawniejsze zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz dążenie do przyjęcia podejścia „Wizja Zero” wobec zgonów związanych z pracą;
  3. większa gotowość do reagowania na bieżące i przyszłe kryzysy zdrowotne.

Wdrażanie ram – kluczowa rola EU-OSHA

Powodzenie ram zależy od ich wdrożenia na szczeblu unijnym, krajowym, sektorowym i na szczeblu przedsiębiorstw, przy czym kluczową rolę odgrywa ich skuteczne egzekwowanie, dialog społeczny, finansowanie, podnoszenie świadomości oraz gromadzenie danych. EU-OSHA, dzięki swojej rozległej sieci partnerów, jest w stanie ułatwiać działania, współpracę i wymianę informacji, a także realizować ambicje określone w tych ramach.

Celem badań prognostycznych i projektów przeglądowych EU-OSHA jest przewidywanie zagrożeń i określanie priorytetów, aby pomóc w opracowywaniu praktyk i polityki w zakresie BHP w obszarach takich, jak: cyfryzacjazielone miejsca pracy oraz stres i zagrożenia psychospołeczne. EU-OSHA zapewnia również łatwe w użyciu zasoby ułatwiające wprowadzenie zapobiegania w miejscach pracy w praktyce, a także szereg wytycznych opracowywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas pandemii, zarówno tych znajdujących się na pierwszej linii frontu, jak i przystosowujących się do telepracy. Udział Agencji w opracowywaniu Planu działania dotyczącego substancji rakotwórczych oraz jej kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” ukazują zaangażowanie Agencji w propagowanie kultury zapobiegania w całej Europie i poza nią, co stanowi podstawę unijnej polityki w zakresie BHP.

Zapoznaj się ze strategicznymi ramami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027