Rozporządzenie ustanawiające EU-OSHA

Podstawą prawną działań Agencji jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94.

Przeczytaj rozporządzenie.