You are here

Rozporządzenie ustanawiające EU-OSHA

Podstawę prawną działalności Agencji stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Zapoznaj się z ujednoliconą wersją rozporządzenia.