Rozporządzenie CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania) (WE) 1272/2008 dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do GHS (globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów), tj. systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych i informowania użytkowników o związanych z nimi zagrożeniach. Jest również powiązane z prawodawstwem REACH Rozporządzenie CLP weszło w życie w dniu 20  stycznia  2009 r. i będzie stopniowo zastępowało dyrektywę w sprawie klasyfikacji i etykietowania substancji niebezpiecznych (67/548/EWG) oraz dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (1999/45/WE). Obie dyrektywy zostały uchylone dnia 1  czerwca  2015 r.

Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) został przyjęty przez wiele państw z całego świata i jest obecnie wykorzystywany jako podstawa przy opracowywaniu międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.

Informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń i piktogramów umieszczanych na etykietach oraz kart charakterystyki.

Nowe opatrzone czerwoną ramką piktogramy stopniowo zastępują dobrze znane pomarańczowe symbole zagrożenia.

Nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformułowania:

 • mieszaniny zamiast preparatów
 • stwarzający zagrożenie zamiast niebezpieczny
 • piktogramy zamiast symbole
 • zwroty określające zagrożenie zamiast zwroty R określające rodzaj ryzyka
 • zwroty określające środki ostrożności zamiast zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania
 • hasła ostrzegawcze (np. niebezpieczeństwo, uwaga) zastąpiły wskazania zagrożenia

 

Pobierz nasz plakat i ulotkę informacyjną objaśniające piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia

Zobacz Napo w.... Uwaga: Chemikalia!

© Napo Consortium

Klasyfikacja

W większości przypadków decyzję w sprawie klasyfikacji danej substancji lub mieszaniny podejmują dostawcy. Działanie to określa się jako samoklasyfikację.

W niektórych przypadkach decyzja w sprawie klasyfikacji substancji chemicznej jest podejmowana na szczeblu wspólnotowym, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Państwa członkowskie, producenci, importerzy i dalsi użytkownicy mogą wystąpić z wnioskiem o zharmonizowanie klasyfikacji i oznakowania danej substancji na terenie całej Unii Europejskiej. Odpowiednie informacje zostaną również udostępnione w wykazie C&L.

Dotyczy to z reguły najbardziej niebezpiecznych substancji: substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, substancji działających uczulająco na drogi oddechowe, produktów biobójczych lub środków ochrony roślin. Wszystkie wcześniejsze zharmonizowane klasyfikacje substancji sporządzone zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami (dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych) zostały przekształcone na zharmonizowane klasyfikacje CLP. Dostawcy mają obowiązek stosować tę zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie.

Kluczowe kwestie

 • Zwracaj uwagę na nowe etykiety i karty charakterystyki (SDS).
 • Organizuj szkolenia dla pracowników, aby byli w stanie zrozumieć i rozpoznać nowe informacje przedstawione na etykiecie.
 • Upewnij się, że sposób, w jaki substancja lub mieszanina jest wykorzystywana, uwzględniono w SDS i nie zgłoszono w stosunku do niego żadnych przeciwwskazań.
 • Stosuj się do porad przedstawionych na nowych etykietach i kartach charakterystyki.
 • Sprawdź, czy klasyfikacja danej substancji lub mieszaniny nie uległa zmianie.
 • Oceń zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy, i w razie konieczności zaktualizuj oceny ryzyka sporządzone dla twojego miejsca pracy.
 • Jeżeli jesteś pracodawcą, poinformuj swoich pracowników o odpowiednich zmianach.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące nowych etykiet lub kart bezpieczeństwa, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Źródło: DG ds. Zatrudnienia

Strony internetowe ECHA dotyczące klasyfikacji substancji i mieszanin (w 23 wersjach językowych)

Etykietowanie

Dostawcy muszą oznakować substancję lub mieszaninę znajdującą się w opakowaniu zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP przed jej wprowadzeniem do obrotu, jeżeli:

 • Substancja została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie
 • Mieszanina zawiera jedną lub większą liczbę substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie w stężeniu przekraczającym określony próg

Artykuł OSH wiki dotyczący oznakowania chemikaliów

Strony internetowe ECHA dotyczące etykiet i opakowań (w 23 wersjach językowych)

Wykaz klasyfikacji i oznakowania

Wykaz klasyfikacji i oznakowania (C&L) to baza danych zawierająca podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, przekazane przez producentów i importerów. Zawiera on również listę wiążących prawnie zharmonizowanych klasyfikacji (załącznik VI do rozporządzenia CLP). Wykaz został utworzony i jest aktualizowany przez ECHA.

Dodatkowe informacje