Kryteria udziału

Minął już termin wysyłania zgłoszeń na Konkurs Dobrych Praktyk w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Jakie rodzaje dobrych praktyk można zgłaszać?

Zgłosić można każdy wdrożony przykład skutecznego rozwiązania problemu stresu zawodowego i zagrożeń psychospołecnych w miejscu pracy. W zgłoszeniu należy wyraźnie wskazać zastosowanie dobrej praktyki (hipotetyczne przykłady nie będą brane pod uwagę) oraz przedstawić dowody na:

 • gruntowną ocenę zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, na podstawie której przeprowadzono, stosując podejście partycypacyjne, praktyczne działania zmniejszające lub zapobiegające zagrożeniom, działania organizacyjne mające na celu zmniejszenie stresu zawodowego,
 • w tym interwencje pierwszego stopnia (eliminowanie zagrożeń), drugiego stopnia (ochrona pracowników przed zagrożeniami, których nie można wyeliminować) i trzeciego stopnia (pomoc pracownikom narażonym na stres i problemy psychospołeczne),
 • działania organizacyjne kierownictwa wyższego i średniego szczebla w zakresie odpowiednich psychospołecznych warunków pracy,
 • wdrożenie podejścia holistycznego, obejmującego całokształt działań, w tym ocenę ryzyka i kontrolę zagrożeń psychospołecznych oraz propagowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy,
 • opracowanie i wdrożenie praktycznych narzędzi do oceny i kontroli stresu oraz zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Co należy przedstawić we wniosku?

Jury zwróci uwagę na przykłady:

 • rzeczywistych i skutecznych działań w zakresie zarządzania stresem zawodowym i innymi czynnikami psychospołecznymi,
 • działań cechujących się innowacyjnością,
 • skutecznej realizacji działań,
 • rzeczywistych i możliwych do wykazania ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • przedsięwzięć uwzględniających zróżnicowanie siły roboczej (różnorodności pracowników),
 • projektów aktywnie angażujących pracowników i ich przedstawicieli,
 • działań, których rezultaty będą trwałe i możliwe do wykorzystywania w dłuższym okresie,
 • zastosowania danego rozwiązania w innych miejscach pracy (w tym w innych państwach członkowskich oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach),
 • aktualność przedsięwzięć (rozwiązanie powinno być nowe i nieupowszechnione na dużą skalę).

Ponadto zgłoszone rozwiązanie powinno spełniać odpowiednie wymogi prawne obowiązujące w państwie członkowskim, w którym zostało wdrożone; a najlepiej wykraczać poza minimalne wymagania prawne. W przypadku działań skierowanych do konkretnej osoby (np. szkoleń) należy również wykazać, że wpisują się one w szerszy program działań na rzecz zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.

Przykłady dobrych praktyk nie powinny dotyczyć rozwiązań o celu komercyjnym. Odnosi się to w szczególności do wyrobów, narzędzi i usług, które są lub mogłyby być sprzedawane.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa i organizacje z państw członkowskich UE, krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących oraz krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), w tym:

 • indywidualne przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa lub organizacje należące do łańcucha dostaw produktów, sprzętu lub personelu,
 • organizacje szkoleniowe i przedstawiciele sektora oświaty,
 • organizacje pracodawców, związki zawodowe, stowarzyszenia handlowe i organizacje pozarządowe,
 • regionalne lub lokalne ośrodki zajmujące się bezpieczeństwem pracy, zapobieganiem chorobom i wypadkom, usługami ubezpieczeniowymi, a także inne organizacje mające związek z tematyką pracy,
 • oficjalni partnerzy kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Jak wziąć udział?

Na poziomie każdego kraju kampania na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy jest koordynowana przez krajowy punkt centralny EU-OSHA: www.healthy-workplaces.eu/fops Szczegółowych informacji na temat udziału w konkursie udziela krajowy punkt centralny w danym państwie.

Zgłoszenia są gromadzone i oceniane na szczeblu krajowym, a laureaci uzyskują nominację do udziału w konkursie ogólnoeuropejskim, w ramach którego wyłaniani są zwycięzcy całego konkursu.

Zgłoszenie bezpośrednio do EU-OSHA mogą wnosić międzynarodowe lub ogólnoeuropejskie organizacje będące oficjalnym partnerem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Konkursie Dobrych Praktyk na szczeblu europejskim można uzyskać pod adresem: gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Więcej informacji w  ulotce o nagrodach za dobrą praktykę w latach 2014-2015.