Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na BHP

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Trzeci cykl prognostyczny EU-OSHA poświęcony jest zmianom dotyczącym pracy, które mogą wynikać z przejścia UE na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), a także potencjalnemu wpływowi na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). 

Celem tego projektu jest zapewnienie decydentom unijnym, rządom państw członkowskich, związkom zawodowym i pracodawcom niezbędnych informacji na temat zmian, które w przyszłości zostaną wprowadzone w związku z gospodarką o obiegu zamkniętym, ich wpływu na charakter i organizację pracy oraz na temat wyzwań pojawiających się w zakresie BHP, jakie zmiany te mogą przynieść.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) odnosi się do przepływu zasobów, materiałów oraz produktów w obiegu zamkniętym i ich efektywnego wielokrotnego wykorzystania. Wydłuża się okres korzystania z produktów i materiałów, a minimalizuje ilość odpadów. Produkty i procesy przemysłowe opracowuje się tak, aby zasoby pozostawały w ciągłym użyciu, a odpady i pozostałości, których nie da się uniknąć, poddaje się recyklingowi i odzyskuje.

Dlaczego ten projekt jest konieczny?  

Transformacja w kierunku GOZ to element o kluczowym znaczeniu w procesie osiągania przez UE celu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050, a także dla zrównoważonego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. Ma ona znaczący wpływ na podejmowane działania i stanowione prawo, co będzie oddziaływać na przyszłe miejsca pracy. Spowoduje również zmiany w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Na przykład:

  • jej wpływ na miejsca pracy w sektorach niebezpiecznych, związanych z konserwacją i naprawami, demontażem i recyklingiem może mieć negatywny wpływ na warunki pracy;
  • zmiany w procesach organizacyjnych lub przeprojektowanie zadań mogą mieć wpływ na zakres wykonywanej pracy i poziom satysfakcji.

Jakie działania podejmuje EU-OSHA, aby zidentyfikować nowe ryzyka i przewidzieć zmiany, które mogą mieć wpływ na BHP? 

Przyszłość może ewoluować w różnych kierunkach, które mogą być wyznaczane przez działania i decyzje podejmowane dziś przez różne podmioty. Projekty prognostyczne EU-OSHA realizowane są z wykorzystaniem różnych metod, takich jak przeglądy literatury, konsultacje z ekspertami i tworzenie scenariuszy. EU-OSHA organizuje warsztaty, aby pozyskać wiedzę, pomóc w promowaniu rezultatów i stymulować debatę.

Etap 1. niniejszego badania obejmuje kompleksową analizę literatury oraz wywiady z ekspertami w celu opracowania czterech makroscenariuszy przedstawiających Europę w 2040 r. w kontekście GOZ i jej wpływu na BHP.

Etap 2. ma na celu upowszechnienie tych scenariuszy i ich dopracowanie w trakcie warsztatów oraz rozmów z zainteresowanymi stronami, których efektem będzie przygotowanie dostosowanych do potrzeb mikroscenariuszy.Scenariusze zachęcają różne zainteresowane grupy do dialogu i skłaniają do refleksji na temat możliwego rozwoju wydarzeń w przyszłości, tak aby w oparciu o informacje podejmować dziś decyzje, które sprawią, że w przyszłości praca będzie wykonywana w zdrowszych i bezpieczniejszych warunkach.

Faza 3 nadaje priorytet udostępnianiu wyników decydentom. Obejmuje ono zorganizowanie wspólnych warsztatów ze Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) oraz mapowanie synergii w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym i polityki BHP. EU-OSHA nadal wspiera rozpowszechnianie wyników projektu prognostycznego wśród swoich zainteresowanych stron.