foresight cover

Streszczenie – prognoza dotycząca gospodarki o obiegu zamkniętym i jej wpływu na bezpieczeństwo i higienę pracy

Keywords:

Faza 1: Makroscenariusze

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia celu UE, którym jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. przy równoczesnym zachowaniu zrównoważonego wzrostu i wysokiej jakości zatrudnienia.

Perspektywiczny projekt EU-OSHA bierze pod uwagę to, w jaki sposób wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym do 2040 r. może wpłynąć różne sektory, a także przygląda się skutkom, jakie mogłaby ona wywrzeć na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.

Niniejsze sprawozdanie – etap 1 projektu – bierze pod uwagę cztery przyszłe scenariusze jako punkt startowy do omówienia zarówno potencjalnych zagrożeń, jak i możliwości. Szczególną uwagę poświęca się w nim skutkom cyfryzacji (kluczowy element umożliwiający przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz jej wpływ na sektor odpadów, który odegra kluczową rolę w każdej przyszłej gospodarce o obiegu zamkniętym.

Opracowywanie scenariuszy będzie nadal miało miejsce w drugim etapie tego projektu i będzie koncentrować się w głównej mierze na rozpowszechnianiu scenariuszy poprzez dialog z zainteresowanymi stronami i organizowanie warsztatów z ich udziałem.

Pobierz in: de | en | fr | pt |