Zmiany w zakresie ICT i cyfryzacja pracy

Developments in ICT and digitalisation of work

Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego w Europie jest jednym z dziesięciu priorytetów Komisji Europejskiej.

Projekt prognozy EU-OSHA  koncentruje się na wpływie szybkich zmian technologii cyfrowych obejmujących sztuczną inteligencję i robotykę na pracę, a także na potencjalnych skutkach dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Celem przedmiotowego projektu jest zapewnienie decydentom UE, rządom państw członkowskich, związkom zawodowym i pracodawcom niezbędnych informacji na temat zmian w technologiach cyfrowych, ich wpływu na charakter i organizację pracy oraz na temat wyzwań pojawiających się przed BHP, jakie zmiany te mogą przynieść.

Publikacje wydane w wyniku projektu:

Badania następcze służące dalszej analizie ważnych obszarów i wyzwań 

Analiza wszystkich dokumentów dotyczących dyskusji ekspertów na temat ICT/cyfryzacji i BHP

Działania te powinny przyczynić się do zapewnienia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w przyszłości, zgodnie z inteligentnym, trwałym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu w UE.