Raport z analizy na temat polityki, strategii i programów w obszarze starzenia się społeczeństwa i siły roboczej realizowanych na szczeblu UE i na szczeblu państw członkowskich

Keywords:

W niniejszej broszurze zawarto kluczowe informacje na temat opracowanego przez EU-OSHA raportu z analizy poświęconego polityce i działaniom na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, których celem jest rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska starzenia się społeczeństwa europejskiego. Pokrótce opisano czynniki wpływające na rozwój polityki i wyzwania stojące przed decydentami wobec wydłużenia okresu życia zawodowego i zwiększenia zdolności do zatrudnienia pracowników w starszym wieku. Zbadano również ponadnarodowe i krajowe czynniki oddziałujące na proces opracowywania polityki oraz podsumowano sytuację na szczeblu krajowym, biorąc również pod uwagę aktualne ramy prawne i polityczne UE. W opracowaniu przedstawiono także informacje na temat przyszłych kierunków rozwoju polityki.

Pobierz in: en