Regulacja telepracy w Europie po zakończeniu pandemii COVID-19: rozwój sytuacji w ostatnim okresie

Keywords:

Większa częstotliwość telepracy w związku z pandemią COVID-19 doprowadziła do dalszych badań na temat tej formy organizacji pracy i jej wpływu na dobrostan i zdrowie pracowników. Telepraca niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak elastyczność i autonomia, ale ma też swoje wady.

Niniejsze sprawozdanie EU-OSHA koncentruje się na tym, w jaki sposób telepraca jest obecnie regulowana w Europie i zawiera przegląd regulacji po pandemii COVID-19 w Unii. Przedstawiono w nim również trwałe zmiany w ustawodawstwie i rozwój rokowań zbiorowych w kilku państwach członkowskich UE od początku kryzysu pandemicznego.

Pobierz in: en