You are here

Rozwój TIK i digitalizacja pracy

Projekt foresightowy EU-OSHA służy analizie potencjalnego wpływu szybkiego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym sztucznej inteligencji i robotyki, na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Celem tego projektu jest dostarczenie decydentom unijnym, rządom państw członkowskich, związkom zawodowym i pracodawcom potrzebnych im informacji na temat zmian zachodzących w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, ich wpływu na charakter i lokalizację pracy oraz związanych z nimi wyzwań dla BHP.

Projekt obejmuje trzy pakiety robocze:

  • Pakiet roboczy nr 1 służy identyfikacji kluczowych tendencji i przyczyn, które mogłyby doprowadzić do pojawienia się nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz zmianami w miejscu pracy.
  • W oparciu o zidentyfikowane w Pakiecie roboczym nr 1 kluczowe tendencje i przyczyny, Pakiet roboczy nr 2 ma umożliwić opracowanie możliwych i prawdopodobnych scenariuszy dotyczących tego, jak wyglądać będą miejsca pracy w 2025 r., aby zilustrować przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa pracy związane z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i zmianami lokalizacji pracy.
  • Pakiet roboczy nr 3 służy rozpowszechnianiu wyników projektu z wykorzystaniem scenariuszy opracowanych w ramach Pakietu roboczego nr 2, co ma z kolei pomóc w opracowaniu, wraz z podmiotami kształtującymi politykę, możliwych strategii ukierunkowanych na zidentyfikowane w scenariuszach wyzwania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Działania te powinny przyczyniać się do tworzenia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy przyszłości, zgodnie z ideą inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w UE.

Przedmiotem badań uzupełniających będą ważne obszary i wyzwania wskazane w projekcie.