Montenegro

Kontrolę wdrażania ustawy o BHP ('Biuletyn Urzędowy Republiki Czarnogóry', nr 79/04) i rozporządzeń opartych na podobnych i innych środkach BHP przeprowadza czarnogórskie ministerstwo pracy i spraw społecznych, za pomocą inspektoratu pracy, o ile przepisy nie stanowią, że w poszczególnych dziedzinach działalności kontrola wdrażania rozporządzeń leży w gestii innych organów. Ten dział inspektoratu pracy stanowi istotną część inspektoratu. Działem kieruje naczelny inspektor. Urzędnicy działu to inspektorzy pracy nadzorujący relacje pracownicze oraz inspektorzy nadzorujący działania w zakresie BHP. Oprócz obowiązków i uprawnień określonych przepisami, inspektor pracy ds. BHP jest odpowiedzialny – i posiada w tym zakresie odpowiednie uprawnienia – za nadzorowanie kontroli:
: • sprawdzanie ustaw ogólnych, porozumień zbiorowych, umów o zatrudnienie, decyzji, certyfikatów i innych dokumentów osobistych, protokołów i innych istotnych dokumentów w dziedzinie BHP;
 • prowadzenie dochodzeń ws. poważnych urazów pracy, wypadków zbiorowych i zgonów. Oprócz działu istnieje trójstronna rada społeczna, utworzona na podstawie ustawy o radzie społecznej ("Biuletyn Urzędowy Republiki Czarnogóry", nr 16/07), która pełni rolę rady ekonomiczno–społecznej; wcześniej posiadała ona strukturę 'trójstronną plus' i obejmowała organizacje pozarządowe. Zajmowała się ona kwestiami BHP, a ostatnio włączono do niej także kwestie medycyny w miejscu pracy. Pod koniec 2009 r. przyjęto strategię Czarnogóry na rzecz poprawy zdrowia pracowników i bezpieczeństwa w miejscu pracy na lata 2010 - 2014, wraz z planem działań wdrożeniowych. Oprócz rządu Czarnogóry, przedstawicielami czarnogórskich związków zawodowych pracowników oraz czarnogórskich związków zawodowych pracodawców są partnerzy społeczni.

  . Ważną rolę w systemie BHP pełni fundusz emerytalny i ubezpieczeń osób niepełnosprawnych oraz fundusz ubezpieczeń zdrowotnych; ubezpieczenie w nich jest obowiązkowe w przypadku wszystkich pracowników i odpowiada on za przekazywanie do ministerstwa pracy i spraw społecznych danych o urazach w pracy, wypadkach przy pracy, chorobach łączących się z utratą pełnej sprawności do wykonywania zawodu i pracy, na żądanie oraz regularnie, co miesiąc każdego roku, najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku. System bezpieczeństwa pracy w

  Czarnogórze obemuje także organizacje uprawnione do wykonywania zadań BHP, tj. osoby prawne lub fizyczne posiadające kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ludźmi, organizacji, techniki i inne, zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia i spraw społecznych, do wykonywania następujących zadań:

 1. sprawdzanie (ocena) dokumentacji technicznej w celu określenia adekwatności środków prewencyjnych BHP, rozporządzeń i standardów technicznych, w celu zapewnienia zgodności z zasadami ochrony pracowników w budynkach z dokumentacją techniczną dotyczącą procesów pracy do wykonania w ich obrębie,
 2. określanie i ocena stopnia bezpieczeństwa pracy pracowników,
 3. miejsca pracy objęte art. 36 ustawy o BHP,
 4. przygotowywanie działań na rzecz oceny ryzyka oraz proponowanie środków na rzecz eliminacji ryzyka,
 5. okresowe kontrole i testy sprzętu, sprzętu osobistego oraz sprzętu BHP,
 6. okresowe kontrole i testy instalacji elektrycznych i innych, oraz
 7. sprawdzanie warunków środowiska pracy (czyniki fizyczne, chemiczne i biologiczne, oświetlenie i mikroklimat).

Należy wymienić także uprawnione ośrodki zdrowia, czarnogórskie stowarzyszenie na rzeczbezpieczeństwa w pracy oraz organizacje pozarządowe i firmy ubezpieczeniowe.


Focal points' contact details