Malta

Podmiotem krajowym odpowiedzialnym za BHP na Malcie jest urząd ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (OHSA) ustanowiony na podstawie aktu XXVII OHSA z 2000 r. W skład OHSA wchodzą członkowie rady mianowani przez ministra w porozumieniu z członkami komisji trójstronnej, których reprezentują głównie pracodawcy, pracownicy i związki zawodowe. Posiada on ponadto organ wykonawczy, który pełni następujące funkcje: • stosuje przepisy aktu XXVII z 2000 r. i wszystkich rozporządzeń i zarządzeń wydanych na jego mocy;
 • ustala, w porozumieniu z dyrektorem naczelnym, strategie pozwalające na wdrażanie ogólnej polityki krajowej odnoszącej się do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy,
 • doradza ministrowi odpowiedzialnemu za BHP w odniesieniu do tworzenia rozporządzeń mających na celu promowanie, utrzymywanie i ochronę wysokiego poziomu BHP,
 • monitoruje zgodność ze stosownymi przepisami dotyczącymi BHP i podejmuje działania egzekucyjne,
 • przygotowuje rozporządzenia i kodeksy praktyk konieczne w celu promowania, utrzymywania i ochrony wysokiego poziomu BHP,
 • promuje rozpowszechnianie informacji dotyczących BHP i metod koniecznych do zapobiegania obrażeniom, chorobom i zgonom związanym z pracą,
 • promuje kształcenie i szkolenia w zakresie BHP oraz reagowanie w sytuacjach kryzysowych i wymagających niesienia pierwszej pomocy w miejscach pracy, h) porównuje i analizuje dane i statystyki dotyczące obrażeń, chorób i zgonów związanych z pracą oraz kwestii związanych z BHP,
 • prowadzi rejestry fabryk, instalacji, wyposażenia, maszyn, artykułów, substancji lub chemikaliów przeznaczonych do użytku w pracy, które zdaniem urzędu stanowią poważne zagrożenie dla BHP,
 • prowadzi dochodzenia w zakresie wszystkich kwestii dotyczących BHP, a także dochodzenia mające na celu ustalenie poziomu zapewnionego BHP,
 • promuje i prowadzi badania naukowe mające na celu znalezienie lepszych metod zapobiegania chorobom, obrażeniom i zgonom związanym z pracą;
 • prowadzi rejestry osób kompetentnych w kwestii udzielania porad związanych z BHP.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt