Węgry

Rząd węgierski wyznaczył ministra ds. polityki zatrudnienia oraz urzędy okręgowe na szczeblu stołecznym i komitatów do wykonywania obowiązków administracyjnych jako organy zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz sprawami związanymi z zatrudnieniem.

Urzędy okręgowe przy urzędzie stołecznym/urzędach na szczeblu komitetów są terytorialnymi organami administracji państwowej, które przeprowadzają inspekcje BHP, podczas gdy Departament Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy Ministerstwie Gospodarki Narodowej zajmuje się m.in. profesjonalnym doradztwem dla organów inspekcji BHP i aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i opracowywaniu przepisów dotyczących BHP. Ponadto Departament Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zarządza krajowym punktem centralnym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i w tym zakresie współpracuje z partnerami społecznymi.

Odrębna organizacja (Organ Nadzoru Działalności Regulowanej) kontroluje bezpieczeństwo miejsc pracy związanych z górnictwem.

Focal points' contact details