Estonia

Głównym aktem prawnym będącym podstawą ustawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w Estonii jest Ustawa w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy przyjęta przez estoński parlament – Riigikogu. Na jej podstawie opracowano i uchwalono kilka odpowiednich rozporządzeń rządu Republiki i Ministerstwa Spraw Społecznych (ustawa weszła w życie w dniu 26 lipca 1999 r.). W estońskim systemie dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Ministerstwo Spraw Społecznych stanowi władzę wykonawczą, która wprowadza przepisy w tej dziedzinie, natomiast dwie z jednostek strukturalnych Ministerstwa (wydział ds. rozwoju życia zawodowego i wydział ds. opieki zdrowotnej) są bezpośrednio zaangażowane w kształtowanie polityki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Estoński krajowy punkt kontaktowy EU-OSHA działa w ramach Ministerstwa Spraw Społecznych (wydział ds. rozwoju życia zawodowego). Obecnie sieć punktu kontaktowego obejmuje 16 instytucji rządowych i pozarządowych.Krajowy punkt kontaktowy działa w charakterze przedstawiciela Agencji w Estonii, funkcjonując jako organ pośredni między Agencją a państwem członkowskim odnośnie do właściwych działań oraz jako organ koordynujący działania na poziomie państwa członkowskiego. Celem strony internetowej punktu kontaktowego jest przekazywanie wyczerpujących informacji zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a zwłaszcza na temat dobrych praktyk i kampanii europejskich. Z krajowym punktem kontaktowym można skontaktować się pod następującymi adresami e-mailowymi: tiit.kaadu@sm.ee oraz ester.runkla@sm.ee.Rada ds. Środowiska Pracy działa pod nadzorem Ministerstwa Spraw Społecznych. Rada jest trójstronnym organem doradczym składającym się z 15 członków, a jej głównym zadaniem jest składanie propozycji i wyrażanie opinii na temat rozwoju i wdrażania polityki w zakresie środowiska pracy. Po zamknięciu Centrum Zdrowia w Miejscu Pracy w 2004 r., wykonawczą rolę Centrum w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy przejęła Rada ds. Opieki Zdrowotnej (wydział ds. warunków pracy). Państwową kontrolą w zakresie zgodności z przepisami w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zajmuje się Inspektorat Pracy, który – co się tyczy swojej struktury i geograficznego zakresu działania – dzieli się na 4 inspektoraty: północny, południowy, zachodni i wschodni.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estonia
Contact person:
Kristel ABEL
Tel: +372 5287238
Adres e-mail: kristel [dot] abel [at] ti [dot] ee