Francja

We francuskim systemie zapobiegania ryzyku zawodowemu uczestniczą:



  • ministerstwo ds. pracy, które opracowuje i wdraża francuską politykę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz koordynuje współpracę z partnerami społecznymi w ramach rady doradczej ds. warunków pracy (Conseil d’orientation sur les conditions de travail, COCT),
  • organizacje ubezpieczenia społecznego, które przyczyniają się do zapobiegania ryzyku zawodowemu w dziedzinie wypadków w pracy i chorób zawodowych. Systemem, finansowanym wyłącznie ze składek pracodawców, zarządzają partnerzy społeczni. System opiera się na krajowej kasie ubezpieczeń chorobowych pracowników najemnych (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) i regionalnych kasach ubezpieczeń chorobowych (Caisses Régionales d’Assurance Maladie),
  • organy naukowe, operacyjne lub medyczne odpowiedzialne za prewencję, przewidywanie zagrożeń, uświadamianie i zarządzanie w dziedzinie ryzyka zawodowego. Najważniejszym organem jest Francuska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska i Miejsca Pracy (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail), uczestnicząca w polepszaniu wiedzy w dziedzinie zapobiegania ryzyku zawodowemu. Krajowa Agencja ds. polepszania warunków pracy (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) pełni z kolei rolę doradczą wobec przedsiębiorstw i zajmuje się operacyjnym aspektem zapobiegania ryzyku zawodowemu,
  • a także służby medycyny pracy, zapewniane przez lekarza(-y) medycyny pracy, którego(-ych) wyłącznie prewencyjna rola polega na dopilnowaniu, by zdrowie pracowników nie uległo pogorszeniu z powodu wykonywanej pracy.

Dane kontaktowe punktów centralnych

Ministère du Travail
39-43 quai André Citröen
75739 Cedex 15 Paris
Francja
Contact person:
Lucie MEDIAVILLA
Adres e-mail: lucie [dot] mediavilla [at] travail [dot] gouv [dot] fr