Macedonia Północna

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest krajowym punktem centralnym i działa jako oficjalny przedstawiciel EU-OSHA w Republice Macedonii Północnej. Misją ministerstwa jest skuteczne tworzenie i wdrażanie polityki w zakresie rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, równych szans oraz ochrony przed dyskryminacją i zapobiegania jej zgodnie z międzynarodowymi normami i zasadami. Misja ta jest realizowana poprzez osiąganie celów, z których najważniejsze to wzmocnienie praw pracowniczych poprzez harmonizację prawa pracy zgodnie z dyrektywami UE i konwencjami MOP oraz poprawa systemu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony praw pracowniczych, a także zwiększenie zdolności do ich wdrażania.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako krajowy punkt centralny EU-OSHA, wspiera i promuje pracę Agencji na szczeblu krajowym, rozpowszechnia materiały promocyjne i inne materiały związane z BHP, ułatwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie BHP, wspiera i promuje kampanie BHP (kampanie na rzecz zdrowych miejsc pracy), a także organizuje wydarzenia poświęcone BHP i obchody ważnych międzynarodowych dat związanych z BHP lub w nich uczestniczy.

W związku z tym często korzysta z usług krajowej rady ds. BHP, będącej wyjątkowym eksperckim organem doradczym w dziedzinie BHP na szczeblu krajowym, która została ustanowiona przez rząd i składa się z 15 członków (reprezentujących organizacje pracodawców i pracowników, odpowiednie instytucje państwowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego zrzeszające specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i medycyny pracy oraz wydziały szkolnictwa wyższego).

Focal points' contact details