Hiszpania

W ramach hiszpańskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy jest regulowane ustawą 31/95 oraz uzupełniającymi ją lub uszczegóławiającymi przepisami wykonawczymi. Władze publiczne realizują politykę w zakresie zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy mającą na celu promocję i poprawę warunków pracy, kontrolę działalności organów administracji publicznej uprawnionych do prowadzenia działań dotyczących zapobiegania zagrożeniom oraz wspieranie udziału pracodawców i pracowników w tych działaniach za pośrednictwem reprezentujących ich organizacji.Organy administracji publicznej posiadające uprawnienia w zakresie kwestii związanych z pracą realizują następujące zadania: promowanie zapobiegania zagrożeniom, prowadzenie doradztwa w sprawach technicznych, nadzorowanie i kontrolowanie wdrażania przepisów dotyczących zagrożeń w miejscu pracy oraz sankcjonowanie przypadków naruszenia prawa. Krajowy instytut ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (INSHT) jest organem naukowym i technicznym państwowej administracji ogólnej.W odniesieniu do instytucji Unii Europejskiej, w szczególności do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i jej sieci, instytut ten działa jako krajowy punkt centralny i ma na celu zapewnienie koordynowania i rozpowszechniania informacji na poziomie krajowym.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Torrelaguna 73
28027 Madrid
Hiszpania
Contact person:
Belén PEREZ AZNAR
Tel: 91 3634 289
Adres e-mail: pfocalagenciaeuropea [at] insst [dot] meyss [dot] es