Polska

W Polsce podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP. Sposób realizacji tego prawa określa ustawa, jaką jest Kodeks Pracy. Podstawowe uregulowania kodeksowe w zakresie bhp znajdują się w dziale X kodeksu dotyczącym bhp, w dziale VII dotyczącym ochrony pracy kobiet i w dziale IX dotyczącym ochrony pracy młodocianych. System organizacyjny ochrony pracy można podzielić na ogólnokrajowy i zakładowy.Do pierwszego zalicza się parlament, rząd i inne urzędy państwowe, państwowe organy nadzoru i kontroli, które mają zróżnicowane zadania. Organami nadzoru i kontroli są Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz sądy i prokuratura. Istotną rolę w systemie organizacyjnym bhp pełni Rada Ochrony Pracy, która działa przy Sejmie RP i nadzoruje Państwową Inspekcję Pracy (więcej: http://www.ciop.pl/15845.html)


Dane kontaktowe punktów centralnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warsaw
Polska
Contact person:
Wiktor Marek ZAWIESKA
Tel: +48 22 6233697
Adres e-mail: focalpoint [dot] pl [at] ciop [dot] pl