Rumunia

W Rumunii właściwym organem ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jest ministerstwo pracy, rodziny i ochrony socjalnej. Do głównych obowiązków Ministerstwa należy: opracowywanie krajowej polityki i strategii w zakresie BHP, opracowywanie projektów aktów normatywnych służących wdrożeniu krajowej strategii oraz monitorowanie wykonywania przepisów. Inspekcja pracy zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.Krajowy instytut badawczo-rozwojowy ds. ochrony pracy „Alexandru Darabont” tworzy w oparciu o podstawy naukowe środki służące poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i promuje politykę przyjętą w tym zakresie. W dziedzinie zdrowia publicznego głównym organem jest ministerstwo zdrowia publicznego. Dyrekcje ds. zdrowia publicznego kontrolują przestrzeganie norm ochrony zdrowia w miejscu pracy i biorą udział w promowaniu ochrony zdrowia w miejscu pracy. Krajowy urząd ds. rent, emerytur i ubezpieczeń społecznych pełni rolę ubezpieczyciela w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.Rumuński Krajowy Punkt Centralny zarządza krajową siecią ds. BHP i zamieszcza informacje na rumuńskiej stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
Bd. Ghencea nr.35A, sector 6
061 692 Bucharest
Rumunia
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 (21) 313 31 58
Adres e-mail: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com