Holandia

W Holandii obowiązek dbania o politykę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy spoczywa głównie na pracodawcy i pracownikach przedsiębiorstwa. To oni są zobowiązani do zawarcia porozumienia dotyczącego warunków pracy, a sektorowe związki zawodowe i stowarzyszenia handlu uczestniczą w opracowywaniu odpowiednich przepisów BHP. Nowością w dziedzinie BHP w Holandii jest ujmowanie w deklaracji intencji, obejmującej cały sektor, porozumień między pracodawcami i pracownikami w tym zakresie. intencji jest zbiorem środków i rozwiązań, z którego przedsiębiorstwa z poszczególnych sektorów mogą dokonywać wyboru w celu spełnienia warunków określonych przepisami.Administracja rządowa (ministerstwo spraw społecznych i zatrudnienia) pozwala przedsiębiorstwom na większą swobodę w zakresie wyboru metod promowania dobrych warunków pracy. Wszystkie przepisy pochodzą z ustawy o warunkach zatrudnienia (Arbowet), rozporządzenia w sprawie warunków zatrudnienia (Arbobesluit) i zarządzeń w sprawie warunków zatrudnienia (Arboregeling) (dostępny jest pełny tekst). Inspekcja zdrowia i bezpieczeństwa w pracy jest odpowiedzialna za wprowadzenie przepisów w życie. Deklaracje intencji odgrywają ważną rolę we wprowadzaniu przepisów w życie. Punkt centralny skupia w jednym miejscu ogromne zasoby wiedzy, informacji i doświadczenia. W punkcie centralnym przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych działają wspólnie w celu szerszego udostępnienia wiedzy na temat działań BHP z całej Europy i uczynienia jej bardziej przystępną dla wszystkich. Punkt centralny jest kierowany przez TNO - jakość życia.Więcej informacji na temat holenderskiego systemu BHP - w języku angielskim i holenderskim - znajduje się na stronie internetowej holenderskiego punktu centralnego.


Dane kontaktowe punktów centralnych

TNO Prevention, Work & Health
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden
Holandia
Contact person:
Jos DE LANGE
Tel: +31 88 86 65292
Adres e-mail: Organisatie-TNO-FocalPointNederland [at] tno [dot] nl