Czechy

W Czechach bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem w pracy zajmuje się ministerstwo pracy i spraw społecznych, które również odpowiada za dialog z partnerami społecznymi i czeskim ministerstwem zdrowia. W ograniczonym zakresie ta dziedzina mieści się również w kompetencjach czeskiego urzędu górniczego i państwowego urzędu bezpieczeństwa jądrowego.

Państwowy urząd pracy wraz ze swoimi regionalnymi inspektoratami stoją na straży przestrzegania norm bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy. Państwowy urząd bezpieczeństwa zdrowia w pracy, będący częścią czeskiego ministerstwa zdrowia, jest odpowiedzialny za wdrożenie norm dotyczących zdrowia w pracy. Czeski urząd górniczy stoi na straży przestrzegania norm BHP w górnictwie i w zakresie używania materiałów wybuchowych. Państwowy urząd bezpieczeństwa jądrowego jest odpowiedzialny za uregulowania prawne związane z promieniowaniem jonizującym.

Trójstronna rada ds. BHP, organ doradczy rządu czeskiego, koordynuje działalność licznych organów państwowych i partnerów społecznych w dziedzinie BHP. Radzie przewodzi minister pracy i spraw społecznych.

Czeski punkt centralny koordynuje krajową sieć bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i zarządza nią. Czeski instytut badań nad bezpieczeństwem w pracy (VUBP) i krajowy instytut zdrowia publicznego (SZU) są ośrodkami wiedzy w sprawie dobrego samopoczucia w pracy. Organy te gromadzą wiedzę na temat bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia w pracy oraz przeprowadzają badania w tym zakresie.

Dane kontaktowe punktów centralnych

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Prague 2
Republika Czeska
Contact person:
Jaroslav HLAVÍN
Tel: + 420 221 92 2301
Adres e-mail: jaroslav [dot] hlavin [at] mpsv [dot] cz