Ziemeļmaķedonija

Darba drošības un veselības aizsardzības joma Ziemeļmaķedonijā ir Valsts darba inspekcijas kompetencē, un šī inspekcija ir Nodarbinātības un sociālās politikas ministrijas neatņemama daļa.

Nodarbinātības un sociālās politikas ministrijas sastāvā Valsts darba inspekcija ar tās inspektoriem uzrauga, kā tiek īstenoti darba attiecību tiesību akti, darba drošības un veselības aizsardzības tiesību akti, inspekcijas un nodarbinātības tiesību akti, tiesību akti par valsts ierēdņiem, tiesību akti par nodarbinātību un apdrošināšanu bezdarba gadījumā, tiesību akti par pagaidu nodarbinātības aģentūrām, tiesību akti par cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbināšanu, tiesību akti par ārvalstnieku nodarbināšanu, tiesību akti par voluntārismu, izglītības jomas tiesību akti, tirdzniecības tiesību akti, tiesību akti par aizsardzību pret smēķēšanu, tiesību akti par kolektīvo līgumu, par darba līgumu, lēmumi darba drošības un veselības aizsardzības jomā un citi noteikumi (skatīt šeit)

Darba drošības un veselības aizsardzības jomai ir daudznozaru iezīmes, tajā ir daudz noteikumu par konkrētiem darbiem un darba procesiem. Darba drošības un veselības aizsardzības joma, kas ietver pasākumus, normatīvus un standartus drošu darba apstākļu radīšanai Ziemeļmaķedonijā, ir konstitucionāla kategorija. Mūsu tiesību aktos drošība un veselības aizsardzība ir iekļautas kā darba un darba procesu organizācijas neatņemama daļa, tādējādi saskaņā ar konstitūcijas principu tiesību akti nodrošina visu strādājošo darba aizsardzību. Saliktais termins “Darba drošība un veselības aizsardzība” nozīmē ne vien darbinieka aizsardzību pret fiziskām traumām vai arodslimībām, bet arī viņa psiholoģisko (morālo) aizsardzību, un šā sarežģītā aspekta nozīme arvien pieaug.

Focal points' contact details