Krāpšanas un interešu konflikta novēršana

ir apņēmusies uzlabot krāpšanas novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanas noteikumus, kā arī ar samērīgām un atturošām sankcijām un ievērojot likumā paredzēto kārtību nodrošināt atbilstīgas kompensācijas saņemšanu un atturošu ietekmi.

Krāpšanas novēršana

Šim nolūkam aģentūra ir pieņēmusi  visaptverošu stratēģiju krāpniecības apkarošanai, kurā ir noteikta dažādu ieinteresēto personu atbildība.

Tas ir saskaņā ar aģentūras Finanšu regulu (30 un 111. pants) un prasībām, kas noteiktas iestāžu darba grupas ceļvedī par turpinājumu vienotai pieejai ES aģentūru nākotnei.

Noderīgas saites

Interešu konflikta novēršana un pārvaldība

EU-OSHA ir apņēmusies nodrošināt aģentūras izdoto lēmumu un informācijas integritāti, kā arī veicināt pārskatatbildību par aģentūras darbu un pasākumiem. Šo iemeslu dēļ būtiska nozīme ir interešu konflikta novēršanai un pārvaldībai.

Pēc iecelšanas un ik pēc četriem gadiem valdes un biroja locekļi iesniedz deklarāciju par interešu konflikta neesamību atbilstoši aģentūras politikai par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību. Informācija ir pieejama tīmekļa vietnē. Tie paši noteikumi attiecas uz ārējiem ekspertiem.

Turklāt, lai nodrošinātu pārredzamību, publiski ir pieejamas arī izpilddirektora un vadošo darbinieku pieņemtās deklarācijas par interešu konflikta neesamību.

Noderīgas saites

Aģentūras politika attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību

Valdes, biroja un padomdevēju grupu locekļu pieņemtās deklarācijas par interešu konflikta neesamību

Izpilddirektora un vadošo darbinieku pieņemtās deklarācijas par interešu konflikta neesamību

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA