DDVA nāk par labu uzņēmumam

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Sarežģītu ekonomisko apstākļu laikā ir svarīgi atcerēties, ka zems darba drošības un veselības aizsardzības līmenis izmaksā dārgi. Turklāt gadījumu izpēte liecina, ka laba DDVA pārvaldība uzņēmumā ir saistīta ar uzlabotiem rezultatīviem rādītājiem un ienesīgumu.

EU-OSHA ir iesaistījusies vairākos pētījumos, lai aplēstu ar darbu saistīto slimību radīto slogu, tostarp to ekonomisko ietekmi. Iepazīstieties ar ietekmi, ko rada ar darbu saistīti nāves gadījumi un ar darbu saistītas slimības, vērtējot pēc invaliditātes koriģētiem dzīves gadiem jeb DALY katrā dalībvalstī un uz 100 000 strādājošo iedzīvotāju.

Kad tiek ignorēta DDVA, zaudētāji ir visi — gan atsevišķi darbinieki, gan valstu veselības aprūpes sistēmas. Taču tas arī liecina par to, ka politikas un prakses uzlabošana šājā jomā var būt ieguvums visiem.

Valstīs, kurās ir zems darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu līmenis, būtiski resursi tiek izmantoti, lai ārstētu ievainojumus un slimības, no kurām var izvairīties. Spēcīga valsts līmeņa stratēģija nodrošina daudzus ieguvumus, piemēram:

 • uzlabotu darba ražīgumu, pateicoties mazākam kavējumu apjomam slimības dēļ;
 • veselības aprūpes izmaksu samazināšanos;
 • gados vecāku darbinieku nodarbinātības turpināšanu;
 • efektīvāku darba metožu un tehnoloģiju izmantošanas veicināšanu;
 • mazāku to cilvēku skaitu, kuriem nepieciešams samazināt darba laiku, lai rūpētos par kādu ģimenes locekli.

Ar darbu saistītu ievainojumu, slimību un letālu gadījumu izmaksas

Kāda ir labas un sliktas DDVA pārvaldības ekonomiskā ietekme? Politikas veidotāju, pētnieku un starpnieku izpratnei, kā atbildēt uz šo jautājumu, ir liela nozīme, tomēr, lai to izdarītu, nepieciešami labas kvalitātes dati. Tādējādi EU-OSHA ir apņēmusies analizēt šo vajadzību savā divu posmu pārskata projektā “Darba drošības un veselības aizsardzības izmaksas un ieguvumi”, kura mērķis ir izmaksu ticamas aplēses modeļa izstrāde.

1. posms: plaša mēroga pētījums, lai noteiktu un novērtētu katrā dalībvalstī pieejamos datus, ko var izmantot izmaksu aprēķināšanas modeļa izstrādei.

Rezultāts: pārskata ziņojums Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmaksu aprēķināšana: Eiropas datu avotu analīze (2017. gads).

2a fāze: izmaksu aprēķināšanas modeļa sagatavošana, pamatojoties uz pieejamiem starptautiskiem datiem sadarbībā ar Starptautisko Darba organizāciju, Starptautisko arodveselības komisiju un iestādēm no Somijas un Singapūras.

Rezultāts: Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmaksu starptautisks salīdzinājums (2017. gads).

Atjaunināti dati no 2022. gada ICOH aplēses (2019. gada dati) ir pieejami DA barometra datu vizualizācijas rīkā. Iepazīstieties ar ietekmi, ko rada ar darbu saistīti nāves gadījumi un ar darbu saistītas slimības, vērtējot pēc invaliditātes koriģētiem dzīves gadiem jeb DALY katrā dalībvalstī un 100 000 strādājošo iedzīvotāju.

Ar darbu saistītu traumu, slimību un nāves gadījumu rezultātā rodas lielas ekonomiskas izmaksas privātpersonām, darba devējiem, valdībām un sabiedrībai. DA sliktas pārvaldības negatīvā ietekme ietver dārgu priekšlaicīgu pensionēšanos, kvalificēta personāla zaudēšanu, darba kavējumus un prezenteismu (kad darbinieki nāk uz darbu, kaut ir slimi, un palielina kļūdu iespējamību), kā arī augstas medicīniskās izmaksas un apdrošināšanas prēmijas. Aprēķināts, ka 3,9 % no visas pasaules IKP un 3,3 % no ES IKP veido ar darbu saistītu traumu un slimību izmaksas sabiedrībai (skatīt rakstu par izmaksām, kas saistītas ar nelaimes gadījumiem darbā un slimībām). Procentuālais skaitlis lielā mērā valstu vidū mainās, īpaši starp rietumvalstīm un citām valstīm, atkarībā no ražošanas struktūras, likumdošanas konteksta un profilakses iniciatīvām.

2b fāze: mūsdienīga ekonomisko izmaksu modeļu izstrāde, pamatojoties uz valstu datu avotiem.

Rezultāts:

Traumas, slimības un nāves gadījumi ir saistīti ar dažādiem izmaksu veidiem. Vispirms, tās ir tiešās izmaksas, piemēram, veselības aprūpes izmaksas. Izmaksas rodas arī no produktivitātes un ražošanas apjoma samazināšanās. Vēl izmaksas rodas sakarā ar ietekmi uz cilvēku labjūti, t. i., ietekmi uz cilvēku dzīvi un veselību, ko var izskaitļot un iekļaut sloga aplēsē. Katrā ar darbu saistītu traumu vai slimību gadījumā ir iesaistīti šie elementi, un, saskaitot visu gadījumu izmaksas, varētu aprēķināt kopējo ar darba traumām un slimībām saistīto slogu. Šo veidu izmaksu aprēķina sagatavošanai, t. i., saskaitot dažādas iepriekšminētās izmaksas, lai iegūtu kopēju izmaksu aprēķinu, bieži dēvē par “augšupēju metodi”.

Var izmantot arī “lejupēju metodi”, kad novērtē kopējās izmaksas, aprēķinot traumu un slimību kopējo slogu un aplēšot kopējā sloga daļu, ko rada darba faktori. Pēc tam var novērtēt izmaksas saistībā ar darba traumu un slimību slogu. Šīs izmaksas bieži tiek izteiktas pastāvošo veselības mērvienību izteiksmē, piemēram, kā invaliditātes koriģēti dzīves gadi (DALY).

Šajā projektā ir izmantotas abas metodes:

 • augšupējs modelis, ņemot vērā tiešās izmaksas, netiešās izmaksas un nemateriālās izmaksas (ietekmi uz dzīves un veselības kvalitāti);
 • lejupējs modelis, pamatojoties uz monetāro vērtību ar darbu saistītiem DALY.

Apkopojot abu modeļu datus, 2015. gadu izmantoja kā atsauces gadu, lai varētu izdarīt salīdzinājumus starp valstīm un starp metodēm.

 DDVA izmaksu modeļa <i>SlideShare</i> prezentācija

Ieguvumi uzņēmumam

Zems darba drošības un veselības aizsardzības līmenis uzņēmumiem maksā naudu, bet laba DDVA sistēma nodrošina ieguvumus. Uzņēmumi ar augstākiem darba drošības un veselības aizsardzības standartiem ir veiksmīgāki un ilgtspējīgāki.

Pētījumu aprēķini liecina, ka katra eiro, kas ieguldīts DDVA, atdeve ir 2,2 eiro un darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanas izmaksu un ieguvumu rādītājs ir pozitīvs.

Labas DDVA ekonomiskās priekšrocības ir ievērojamas gan attiecībā uz lieliem, gan arī uz maziem uzņēmumiem. Piemēram, laba darba drošība un veselības aizsardzība:

 • uzlabo darbinieku darba ražīgumu;
 • samazina darba kavējumu apjomu;
 • samazinu kompensāciju maksājumu apjomu;
 • atbilst publiskā un privātā sektora darbuzņēmēju prasībām.

Rīcība šajā jomā var radīt ievērojamus ieguvumus jūsu uzņēmumam. Uzziniet vairāk par uzlabojumu ieviešanu un risku pārvaldību šeit .

Ekonomiskie stimuli

Visā Eiropā ir ieviestas shēmas, ar kuru palīdzību organizācijas tiek finansiāli atalgotas par drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām. To skaitā ir:

 • zemākas apdrošināšanas iemaksas;
 • nodokļu likmes samazinājumi;
 • valsts subsīdijas un dotācijas.

Viens šāds piemērs ir Vācijas gaļas apstrādes nozare. Uzņēmumiem, kuri piedalījās, samazināja iemaksas, ja tie sekmēja drošību, piemēram, iegādājoties drošus nažus vai piedāvājot mācības drošības jomā transportlīdzekļu vadītājiem.

Šī projekta rezultātā:

 • šajā nozarē Vācijā ziņojamo negadījumu skaits gadā samazinājās par 1000;
 • sešu gadu laikā plānota izmaksu samazināšanās EUR 40 miljonu apmērā;
 • novērots EUR 4,81 ietaupījums attiecībā uz katru ieguldīto eiro.

Apdrošinātājiem šādi projekti var palīdzēt samazināt apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu skaitu, pakāpi un izmaksas.

Uzziniet vairāk par ekonomiskajiem stimuliem un to ieviešanu, izmantojot turpmāk sniegtās saites.