You are here

DDVA nāk par labu uzņēmumam

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Sarežģītu ekonomisko apstākļu laikā ir svarīgi atcerēties, ka zems darba drošības un veselības aizsardzības līmenis izmaksā dārgi. Turklāt gadījumu izpēte liecina, ka laba DDVA pārvaldība uzņēmumā ir saistīta ar uzlabotiem rezultatīviem rādītājiem un ienesīgumu.

Kad tiek ignorēta DDVA, zaudētāji ir visi — gan atsevišķi darbinieki, gan valstu veselības aprūpes sistēmas. Taču tas arī liecina par to, ka politikas un prakses uzlabošana šājā jomā var būt ieguvums visiem.

Valstīs, kurās ir zems darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu līmenis, būtiski resursi tiek izmantoti, lai ārstētu ievainojumus un slimības, no kurām var izvairīties. Spēcīga valsts līmeņa stratēģija nodrošina daudzus ieguvumus, piemēram:

 • uzlabotu darba ražīgumu, pateicoties mazākam kavējumu apjomam slimības dēļ;
 • veselības aprūpes izmaksu samazināšanos;
 • gados vecāku darbinieku nodarbinātības turpināšanu;
 • efektīvāku darba metožu un tehnoloģiju izmantošanas veicināšanu;
 • mazāku to cilvēku skaitu, kuriem nepieciešams samazināt darba laiku, lai rūpētos par kādu ģimenes locekli.

Ar darbu saistītu ievainojumu, slimību un letālu gadījumu izmaksas

Kāda ir labas un sliktas DDVA pārvaldības ekonomiskā ietekme? Politikas veidotāju, pētnieku un starpnieku izpratnei, kā atbildēt uz šo jautājumu, ir liela nozīme, tomēr, lai to izdarītu, nepieciešami labas kvalitātes dati. Tādējādi EU-OSHA ir apņēmusies analizēt šo vajadzību savā divu posmu pārskata projektā “Darba drošības un veselības aizsardzības izmaksas un ieguvumi”, kura mērķis ir izmaksu ticamas aplēses modeļa izstrāde.

1. posms: plaša mēroga pētījums, lai noteiktu un novērtētu katrā dalībvalstī pieejamos datus, ko var izmantot izmaksu aprēķināšanas modeļa izstrādei.

Rezultāts: pārskata ziņojums par datu pieejamību un kvalitāti (2017. gads).

2.a posms: aptuvena izmaksu aprēķināšanas modeļa izveide, pamatojoties uz starptautiski pieejamiem datu avotiem (sadarbībā ar SDO Somijā un Singapūrā).

Rezultāts: ziņojums par aptuvena modeļa izstrādi (2017. gads).

2.b posms: sīki izstrādāta ekonomikas izmaksu aprēķināšanas modeļa izstrāde, pamatojoties uz valstu datu avotiem.

Rezultāts: ziņojums par sīki izstrādāta modeļa izstrādi (2018. gads).

Projektā ir paredzēts arī seminārs ieinteresētajām personām, ļaujot apspriest DDVA politikas un prakses modeļa ietekmi 2018. gadā, kā arī nodrošinot turpmāku izplatīšanu un novērtēšanu 2019. gadā. Piekļuvi datiem un to novērtēšanu atvieglo arī datu vizualizācijas rīks un infografikas.

Ieguvumi uzņēmumam

Zems darba drošības un veselības aizsardzības līmenis uzņēmumiem maksā naudu, bet laba DDVA sistēma nodrošina ieguvumus. Uzņēmumi ar augstākiem darba drošības un veselības aizsardzības standartiem ir veiksmīgāki un ilgtspējīgāki.

Pētījumu aprēķini liecina, ka katra eiro, kas ieguldīts DDVA, atdeve ir 2,2 eiro un darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanas izmaksu un ieguvumu rādītājs ir pozitīvs.

Labas DDVA ekonomiskās priekšrocības ir ievērojamas gan attiecībā uz lieliem, gan arī uz maziem uzņēmumiem. Piemēram, laba darba drošība un veselības aizsardzība:

 • uzlabo darbinieku darba ražīgumu;
 • samazina darba kavējumu apjomu;
 • samazinu kompensāciju maksājumu apjomu;
 • atbilst publiskā un privātā sektora darbuzņēmēju prasībām.

Rīcība šajā jomā var radīt ievērojamus ieguvumus jūsu uzņēmumam. Uzziniet vairāk par uzlabojumu ieviešanu un risku pārvaldību šeit .

Ekonomiskie stimuli

Visā Eiropā ir ieviestas shēmas, ar kuru palīdzību organizācijas tiek finansiāli atalgotas par drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām. To skaitā ir:

 • zemākas apdrošināšanas iemaksas;
 • nodokļu likmes samazinājumi;
 • valsts subsīdijas un dotācijas.

Viens šāds piemērs ir Vācijas gaļas apstrādes nozare. Uzņēmumiem, kuri piedalījās, samazināja iemaksas, ja tie sekmēja drošību, piemēram, iegādājoties drošus nažus vai piedāvājot mācības drošības jomā transportlīdzekļu vadītājiem.

Šī projekta rezultātā:

 • šajā nozarē Vācijā ziņojamo negadījumu skaits gadā samazinājās par 1000;
 • sešu gadu laikā plānota izmaksu samazināšanās EUR 40 miljonu apmērā;
 • novērots EUR 4,81 ietaupījums attiecībā uz katru ieguldīto eiro.

Apdrošinātājiem šādi projekti var palīdzēt samazināt apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu skaitu, pakāpi un izmaksas.

Uzziniet vairāk par ekonomiskajiem stimuliem un to ieviešanu, izmantojot turpmāk sniegtās saites.

Papildu resursi: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety