Jaunieši un darba drošība un veselības aizsardzība

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Statistika liecina, ka jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem ir biežāk pakļauti nopietnu negadījumu darbā riskam nekā vecāki cilvēki. Viņi var būt pakļauti sliktu darba apstākļu iedarbībai, kas var izraisīt arodslimības jau jaunībā vai turpmākā dzīvē.

Sākot strādāt, jauniešiem var trūkt pieredzes un bieži vien arī gan fiziskā, gan psiholoģiskā brieduma. Viņi var pietiekami nopietni neattiekties pret riskiem, ar kādiem saskaras. Pie citiem faktoriem, kas jauniešus pakļauj lielākam riskam, pieder:

  • nepietiekamas prasmes un apmācība;
  • savu tiesību un darba devēja pienākumus neapzināšanās;
  • drosmes trūkums runāt par problēmām;
  • darba devēji neatzīst jauniešiem vajadzīgo papildu aizsardzību.

EU-OSHA sagatavo statistikuuzrauga riskus, kādi apdraud jauniešus, un atbalsta dalīšanos ar labo praksi, lai viņus aizsargātu darbavietā.

Darba devēja tiesības un pienākumi

Darba devēja pienākums ir garantēt darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību, un īpaša uzmanība būtu jāpievērš gados jauniem darbiniekiem. Viņiem jāveic riska novērtējums, pirms jaunietis sāk strādāt, kā arī jāievieš aizsardzības pasākumi.

Gados jauniem darbiniekiem jādod atbilstošs darbs un jānodrošina atbilstoša apmācība un uzraudzība. Darba devējiem jāveicina spēcīga drošības kultūra un jāiesaista gados jaunie darbinieki drošības jautājumos. Uz darbiniekiem līdz 18 gadu vecumam attiecas īpaši noteikumi.

Padomes Direktīva 94/33/EK nosaka darba devēju juridiskos pienākumus. Šie pienākumi ir noteikti katras dalībvalsts noteikumos. Valsts darba drošības un veselības aizsardzības organizācijas un arodbiedrības ir labi padomu avoti.

Lasiet faktu lapu darba devējiem.

Gados jauno darbinieku tiesības un pienākumi

Gados jauniem darbiniekiem ir tiesības uzdot jautājumus, paust bažas un atteikties veikt darbu, kas nav drošs.

Tajā pašā laikā viņiem ir pienākums ievērot DDVA politikas un rūpēties par savu un savu kolēģu drošību.

Ja jūs esat gados jauns darbinieks un jums ir kāda problēma, tad vissvarīgākais ir par to kādam pastāstīt. Ja varat, runājiet ar savu priekšnieku. Ja jums nav tādas iespējas, tad runājiet ar savu darba aizsardzības pārstāvi, arodveselības personālu vai vecāku, aizbildni vai uzticamu kolēģi. Valsts darba drošības un veselības aizsardzības organizācijas un arodbiedrības ir labi padomu avoti.

  • Jautājiet, ja par kaut ko jūtaties nedroši
  • Ziniet savas tiesības un to, kur saņemt palīdzību
  • Izprotiet riskus un to, kā rīkoties ārkārtas situācijā
  • Neuzņemieties uzdevumus, nesaņemot apmācību, un ievērojiet procedūras

Lasiet faktu lapu gados jauniem darbiniekiem.

Palīdzība pedagogiem un vecākiem

Pedagogiem ir svarīga loma. Ja pedagogi jauniešos jau agrā vecumā var attīstīt labu attieksmi pret risku novēršanu un izpratni par to, tad pedagogi arī viņus palīdzēs pasargāt visas dzīves garumā.

Izmantojot ārkārtīgi populāro varoni Napo, EU-OSHA ir izstrādājusi virkni darba drošības un veselības aizsardzības izglītojošo rīkkopu skolotājiem, kuru mērķis ir pamatskolas skolēnu iepazīstināšana ar veselības un drošības jautājumiem izglītojošā, bet arī jautrā un tēlainā veidā, izmantojot Napo klipus un radošās aktivitātes.

Arodapmācībā vai darba pieredzes prakses organizēšanā iesaistītajiem pedagogiem būtu jāpārbauda darba drošības un veselības aizsardzības pasākumi pie attiecīgajiem darba devējiem.

Uzziniet vairāk par drošības un veselības integrēšanu izglītībā.

Vecāki jauniešus var atbalstīt, pārliecinoties par to, vai viņi izprot savas tiesības un pienākumus. Vecāki var palīdzēt, arī runājot ar viņiem par darbu un skolu, kā ari viņu drošību un veselību.

Lasiet faktu lapu vecākiem.