Datu aizsardzība

Image

ES jaunie datu aizsardzības tiesību akti nodrošina labāku indivīda aizsardzību. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kad un kā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) apstrādā (vāc, izmanto, glabā) jūsu personas datus.

Visus personas datus, ko apkopojusi EU-OSHA , apstrādā saskaņā ar noteikumiem jaunajā 2018. gada 23. oktobra Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Saskaņā ar vispārējo principu EU-OSHA apstrādā personas datus tikai tādu uzdevumu veikšanai, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 2019/126, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94.

Datu subjekti ir tiesīgi pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, datu labošanu un dzēšanu, apstrādes ierobežojumus vai iebilst datu apstrādei.

Visi pieprasījumi izmantot kādu no šīm tiesībām jānosūta uz e-pastu aģentūras organizatoriskajai daļai, kurai uzticēta apstrādes darbība, kā norādīts attiecīgajā apstrādes darbības paziņojumā par datu aizsardzību.

Datu subjekti var jebkurā laikā konsultēties ar EU-OSHA datu aizsardzības inspektoru (dpo osha [dot] europa [dot] eu) vai vērsties pie Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja.

Konkrētāka informācija par EU-OSHA veiktajām apstrādes darbībām, kurās iesaistīti personas dati, ir pieejama mūsu ierakstu reģistrā.

Par mūsu interneta politiku, ieskaitot sīkdatņu izmantošanu un atteikšanās iespēju, izlasiet īpašajā konfidencialitātes paziņojumā. Mēs izmantojam sociālos medijus, lai prezentētu savu darbu sociālo mediju kanālos. Katram sociālo mediju kanālam ir sava politika, kā tas apstrādā jūsu personas datus, kad piekļūstat tā vietnēm. Tāpēc pirms sociālo mediju izmantošanas jums rūpīgi jāizlasa attiecīgā privātuma politika.

Par mūsu interneta politiku, ieskaitot sīkdatņu izmantošanu un atteikšanās iespēju, lasiet īpašajā paziņojumā par datu aizsardzību. Mēs izmantojam sociālos plašsaziņas līdzekļus, lai prezentētu savu darbu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos. Katram sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālam ir sava politika, kā tas apstrādā jūsu personas datus, kad piekļūstat tā vietnēm. Tāpēc pirms sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanas rūpīgi izlasiet par attiecīgo datu aizsardzības politiku.

 

Iekšējiem noteikumiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (ES) 2018/1725 25. pantam attiecībā uz datu subjektu konkrētu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi, var piekļūt šeit.