Daudzvalodība EU-OSHA darbā

Image

Daudzvalodība ir būtisks elements, kas ļauj nodrošināt iekļaujošu komunikāciju Eiropas Savienībā un jebkurā Eiropas mēroga organizācijā. Tas, ka EU-OSHA sagatavotā informācija, analīze un rīki ir pieejami vairākās valodās, nozīmē, ka aģentūra var sasniegt vairāk cilvēku.

Valodas barjeru pārvarēšana

EU-OSHA savu informāciju cenšas izplatīt pēc iespējas plašāk, savā ikdienas darbā ieviešot daudzvalodības principu. Sadarbībā ar citām ES organizācijām tā arī iesaistās inovatīvos projektos šajā jomā.

EU-OSHA skatījumā daudzvalodība ir gan pamatprincips, kas jāievēro, gan arī pragmatiska izvēle, kas aģentūrai palīdz īstenot tās misiju.

EU-OSHA cenšas domāt radoši un strādāt rentabli, lai nodrošinātu, ka tās īstenotās aktivitātes ir pieejamas ES pilsoņiem neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā. Daži piemēri:

Daži EU-OSHA sagatavotie materiāli ir pieejami 25 Eiropas valodās. Citi materiāli, piemēram, atsevišķas publikācijas, tiek tulkoti pēc valstu kontaktpunktu pieprasījuma. Kontaktpunktiem ir būtiska nozīme tulkojumu nepieciešamības izvērtēšanā, un tie arī uzrauga tulkojumu kvalitāti.

EU-OSHA tīmekļa vietne

Lielākā daļa EU-OSHA tīmekļa vietnes satura ir pieejama daudzās valodās. Galvenās vietnes sadaļas un visas aktualitātes un jaunumi, kas tiek publicēti tīmekļa vietnē, ir pieejami 25 valodās.

EU-OSHA kopā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru 2017. gadā saņēma Eiropas Ombuda Labas pārvaldības balvu kategorijā “Izcilība uz pilsoņiem/klientiem vērstu pakalpojumu sniegšanā” par kopīgi izstrādāto inovatīvo projektu, kura mērķis ir atvieglot daudzvalodu tīmekļa vietņu tulkojumu pārvaldību.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu mērķis ir uzlabot informētību visā Eiropā, sasniedzot pēc iespējas vairāk cilvēku un mazo uzņēmumu. EU-OSHA uzskata, ka ir svarīgi, lai šīs kampaņas būtu iekļaujošas, tādēļ aģentūra ir nodrošinājusi, ka visi galvenie kampaņas materiāli ir tulkoti 25 valodās, kā arī ir izveidojusi kampaņai veltītu tīmekļa vietni, kas ir galvenais ar kampaņu saistītās informācijas un rīku repozitorijs. Pārējie kampaņas materiāli un publikācijas tiek piedāvātas tulkošanai kontaktpunktiem, kuri var brīvi izlemt, kuri materiāli tiem būs visnoderīgākie.

Palīdzība kvalitatīvu tulkojumu nodrošināšanā

EU-OSHA kopā ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (CdT) un Eiropas Savienības Publikāciju biroju īstenoja projektu, lai atjauninātu un paplašinātu darba aizsardzības terminoloģijas daudzvalodu tēzaurus. Mērķis bija palīdzēt tulkotājiem nodrošināt konsekvenci, precizitāti un jaunākās terminoloģijas izmantošanu ar darba aizsardzību saistīto tekstu tulkojumos.

Daudzvalodu tēzaurs ir integrēts EU-OSHA tīmekļa vietnes satura pārvaldības sistēmā. Tajā ir atrodami 2000 jaunu terminu ar tulkojumiem, definīcijām, atsaucēm uz avotiem un kontekstu, kas pieejami IATE (CdT uzturētajā Eiropas Savienības iestāžu terminoloģijas datubāzē) un EuroVoc (Publikāciju biroja daudzvalodu vārdnīcā). Aģentūras valstu kontaktpunkti nodrošina visu tulkojumu rediģēšanu, lai tie būtu pareizi.

Termini tiek izmantoti, lai publikācijām un cita veida saturam pievienotu tagus, kas lietotājiem ļauj vieglāk un efektīvāk atrast ar darba aizsardzību saistītus datus.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas ietvaros EU-OSHA ir sagatavojusi arī glosārijus noteiktās darba aizsardzības jomās. Tie ir pieejami kampaņas tīmekļa vietnē un attiecīgajās EU-OSHA tīmekļa vietnes sadaļās.