Strādājošo arodekspozīcijas apsekojums par vēža riska faktoriem Eiropā

EU-OSHA Strādājošo arodekspozīcijas apsekojumā par vēža riska faktoriem Eiropā ir aplūkots, kā Eiropas darbinieki ir eksponēti vairākiem vēža riska faktoriem. Tūkstošiem darbinieku sešās valstīs tiek aicināti atbildēt uz jautājumiem, kas orientēti uz viņu ikdienas uzdevumiem un pielāgoti viņu pašreizējam darbam.

Saskaņā ar aplēsēm vēzis ES un citās attīstītajās valstīs izraisa 53 % no visiem ar darbu saistītajiem nāves gadījumiem, tādēļ uzticami dati par vēža arodekspozīcijas riska faktoriem ir būtiski gan strādājošo drošībai un veselībai, gan produktīvai un ilgtspējīgai ekonomikai.

EU-OSHA veic Strādājošo arodekspozīcijas apsekojumu par vēža riska faktoriem Eiropā, lai labāk identificētu vēža riska faktorus, kuru dēļ notiek lielākā ekspozīcijas daļa. Apsekojumā ir arī aplūkotas visizplatītākās arodekspozīcijas situācijas un to strādājošo skaits un īpašības, kuri eksponēti dažādiem vēža riska faktoriem, ietverot azbestu, benzolu, hromu, dīzeļa izplūdi, niķeli, silīcija dioksīda putekļus, UV radiāciju, koksnes putekļus u. c. Apsekojuma nolūks ir īstenot mērķtiecīgākas informētības veicināšanas kampaņas un profilakses pasākumus, kā arī veicināt uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu.

Apsekojuma mērķis ir arī sniegt informāciju, kas attiecīgā gadījumā varētu palīdzēt atjaunināt ES tiesību aktus, lai uzlabotu aizsardzību pret bīstamām vielām un apkarotu vēzi kā arodslimību, jo īpaši attiecībā uz iespējamo turpmāko grozījumu priekšlikumu sagatavošanu Kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai toksisko vielu direktīvai.

Turklāt paredzams, ka šis apsekojums veicinās Eiropas Vēža uzveikšanas plāna DA darbības un atbalstīs vienu no pamatmērķiem ES stratēģiskajā satvarā par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam ar darbu saistīto slimību, jo īpaši vēža, profilakses uzlabošanai.

Izlasiet projekta pārskatu par apsekojumu

Apsekojuma posmi

2017. gads

Priekšizpēte par apsekojumu, lai novērtētu strādājošo arodekspozīciju uz kancerogēnām vielām, pamatojoties uz veiksmīgu Austrālijas apsekojumu, kurā izmanto inovatīvu rīku arodekspozīcijas novērtēšanai (Profesionālās integrētās datubāzes ekspozīcijas novērtēšanas sistēmu OccIDEAS), tika pabeigta 2017. gadā.

2020. gads

Sagatavošanās darbs sākās ar mērķi apzināt valstis, kurās apsekojumu veiks vispirms, un spert pirmos soļus, lai sagatavotu metodiku un pielāgotu Austrālijas modeli Eiropas kontekstam, izmantojot to pašu lietojumprogrammu, kas izmantota Austrālijas apsekojumā (OccIDEAS).

2021 un 2022. gads

Apsekojums tika izstrādāts, pielāgots un iztulkots. Pilottestu veica 2022. gada pavasarī. Apsekojums no 2022. gada septembra līdz 2023. gada janvārim notiek uz vietas sešās ES dalībvalstīs: Francijā, Īrijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā un Vācijā. Apmācīti intervētāji zvanīs darbiniekiem no saviem mobilajiem tālruņiem, lai aizpildītu gandrīz 25 000 anketu.

2023 un 2024. gads

Pirmo rezultātu publicēšana ir plānota 2023. gada beigās. EU-OSHA publicēs arī ziņojumu, kurā aprakstīta inovatīvā metodika. Apsekojuma rezultātus papildinās sekundāras analīzes, ietverot padziļinātus pētījumus par konkrētiem tematiem. Pēc izvērtējuma tiks pieņemti lēmumi paplašināt apsekojumu, iekļaujot vairāk valstu un papildu riska faktorus.