Strādājošo arodekspozīcijas apsekojums par vēža riska faktoriem Eiropā

Saskaņā ar aplēsēm vēzis ES un citās attīstītajās valstīs izraisa 53 % no visiem ar darbu saistītajiem nāves gadījumiem, tādēļ uzticami dati par vēža arodekspozīcijas riska faktoriem ir būtiski gan strādājošo drošībai un veselībai, gan produktīvai un ilgtspējīgai ekonomikai.

EU-OSHA plāno īstenot “Strādājošo arodekspozīcijas apsekojumu par vēža riska faktoriem Eiropā”, lai labāk noteiktu vēža riska faktorus, kas atbildīgi par lielāko arodekspozīciju daļu. Apsekojumā arī apskata visizplatītākās arodekspozīcijas situācijas un to strādājošo skaitu un īpašības, kas pakļauti dažādiem vēža riska faktoriem, ietverot azbestu, benzolu, hromu, dīzeļa izplūdi, niķeli, silīcija dioksīda putekļus, UV radiāciju, koksnes putekļus u. c. Apsekojuma nolūks ir īstenot mērķtiecīgākas informētības veicināšanas kampaņas un profilakses pasākumus un veicināt uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu.

Priekšizpēte par apsekojumu, ar ko novērtē kancerogēnu vielu iedarbību uz strādājošajiem, balstoties uz veiksmīgu Austrālijas apsekojumu, kurā izmanto inovatīvu rīku arodekspozīcijas novērtēšanai (Profesionālās integrētās datubāzes iedarbības novērtēšanas sistēmu OccIDEAS), tika pabeigta 2017. gadā. Sagatavošanās darbs sākās 2020. gadā. Tā mērķis ir apzināt valstis, kurās apsekojumu veiks vispirms, un spert pirmos soļus, lai sagatavotu metodiku un pielāgotu Austrālijas modeli Eiropas kontekstam, izmantojot to pašu lietojumu, kas izmantots Austrālijas apsekojumā (OccIDEAS).

2021. un 2022. gadā tiks izstrādāts un veikts apsekojums, bet pirmo konstatējumu publicēšana plānota 2023. gadā. Pēc izvērtējuma 2024. gadā tiks pieņemti lēmumi paplašināt apsekojumu, iekļaujot vairāk valstu un papildu riska faktorus.

Share this on: