Sievietes un darba drošība un veselības aizsardzība

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Vīrieši un sievietes bioloģiski nav vienādi (seksuālās atšķirības), un viņu veicamie darbi, darba apstākļi un tas, kā pret viņiem attiecas sabiedrība, nav vienādi (dzimuma atšķirības).

Tādas atšķirības var ietekmēt apdraudējumu, ar kādu vīrieši un sievietes saskaras darbā, un to, kā šo apdraudējumu novērtēt un kontrolēt. Tieši tāpēc EU-OSHA pēta un paaugstina informētību par DDVA jautājumiem, ar kādiem sievietes saskaras darbā.

Atšķirības, kas var ietekmēt DDVA

Pastāv atšķirības, kuras ietekmē riskus, ar kādiem vīrieši un sievietes saskaras darbā. Sievietes:

  • strādā noteiktos sektoros un veic noteikta veida darbu;
  • veic līdzīgus pienākumus gan darbā, gan mājās;
  • nav pietiekami pārstāvētas uzraudzības un pārvaldības līmenī;
  • fiziski atšķiras no vīriešiem, lai gan bieži vien ir lielāka atšķirība ir starp sievietēm, nekā starp vīriešiem un sievietēm, piemēram, fiziskā spēka ziņā;
  • veic darbus, kurus biezi vien maldīgi uzskata par drošiem un viegliem.

Bieži vien šīs atšķirības darba drošības un veselības aizsardzības praksē neatzīst. Turklāt ar darba slodzi un stresu saistītie riski sievietēm darbavietā bieži nav pietiekami novērtēti. EU-OSHA mērķis ir akcentēt šīs atšķirības un palīdzēt uzlabot DDVA jomās, kuras visvairāk skar sievietes.

Ko var darīt darba devēji

Pieeja DDVA, ņemot vērā dzimumu, nozīmē atzīt un ņemt vērā atšķirības starp darbiniekiem vīriešiem un sievietēm.

Darba devēji var:

  • censties ikvienam darbu padarīt drošāku un vienkāršāku;
  • iekļaut dzimumu jautājumus riska novērtējumā;
  • raudzīties uz reāli padarīto darbu un izvairīties no pieņēmumiem par to, kas un kāpēc ir pakļauts riskam;
  • piedāvāt elastīgu darba laiku;
  • iesaistīt sievietes DDVA lēmumu pieņemšanā.

Šī pieeja ir izdevīga visiem darbiniekiem, ne tikai sievietēm.

Lasiet EU-OSHA faktu lapas darba devējiem par dzimumu jautājumiem un riska novērtējumu.

EU-OSHA loma

Galvenais mērķis ir nodrošināt to, lai ar dzimumu saistītie jautājumi tiktu ņemti vērā, darbavietā un ES līmenī pieņemot politikas un lēmumus. EU-OSHA aktīvi pēta ar dzimumu saistītus riskus un tendences. Tas ietver pētījumu, kas vērsts uz sektoriem, kuros strādā sievietes, tādiem kā apkopšana, un uz riskiem, ar kādiem jo īpaši saskaras sievietes. Mēs arī popularizējam jeb integrējam dzimumu citās izpētes jomās.

Mēs sniedzam rīkus un padomus, lai darba devējiem palīdzētu noteikt un īstenot riska novērtējumu, ņemot vērā dzimumu.

Skatiet arī EU-OSHA pētījumu par jauniem riskiem un tendencēm sieviešu drošībai un veselībai darbā un uzziniet par labas prakses vadlīnijām un riska novērtējumu rīkiem.