Veselībai nekaitīgas darbavietas aptur pandēmiju

Image

Covid-19: resursi darbavietai

Covid-19 pandēmija ir viena no lielākajām problēmām, ar kādu saskārusies sabiedrība un uzņēmumi. Šo problēmu spēsim atrisināt tikai tad, ja sadarbosimies šīs slimības izplatības apturēšanā un radīsim drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi gan mājās strādājošajiem darbiniekiem, gan tiem, kuri atgriežas ierastajās darbavietās. Šajā sadaļā ir apkopoti norāžu dokumenti, informētības veicināšanas materiāli un papildu saites par šo tematu.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Garā Covid-19 ietekme uz darbiniekiem un darbavietām, kā arī darba aizsardzības nozīme

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Darbavietās, kur darbinieki var būt pakļauti vīrusam, kurš pieder bioloģisko aģentu kategorijai, darba devējiem ir jāveic darbavietas riska novērtējums un jāievieš atbilstoši pasākumi. Šajā lapā sniegto norādījumu mērķis ir atbalstīt darba devējus šo pienākumu izpildē. Minimālās juridiskās prasības ir noteiktas Direktīvā par bioloģiskajiem aģentiem. Plašāka informācija par šo tematu ir pieejama mūsu sadaļā par bīstamām vielām (apakšsadaļā “Bioloģiskie aģenti”).

ES norādījumi

Kādus praktiskus pasākumus darbavietas var īstenot, lai palīdzētu mazināt pandēmiju un aizsargāt darbiniekus? Svarīgākais ir zināšanas un informētība — katram ir jābūt labi informētam par vīrusa izplatību, infekcijas simptomiem un vīrusa ekspozīcijas mazināšanas veidiem. Ar mūsu norādījumu palīdzību organizācijas var sniegt darbiniekiem nepieciešamo informāciju un īstenot pasākumus infekcijas novēršanai.

Covid-19: Atgriešanās darbavietā. Darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība” (PDF versija)

Informētības vairošanas video “Napo pandēmijas apturēšanā”

Teledarbs

Epidemics and the Workplace

Pašreizējos norobežošanās apstākļos Covid-19 pandēmijas dēļ miljoni Eiropas darbinieku ir spiesti strādāt no mājām pilna laika darbu, lai samazinātu risku saslimt ar vīrusu. Šī ir jauna realitāte, kas var ietekmēt mūsu fizisko un garīgo veselību. Šajos norādījumos sniegta informācija, kā cilvēki var efektīvi sevi pasargāt, strādājot no mājām.

Praktiski padomi, kā padarīt darbu no mājām pēc iespējas veselībai nekaitīgāku, drošāku un efektīvāku

BKAS praktisko rīku un norādījumu datubāze: teledarbs

Informētības vairošanas video “Napo strādā no mājām, lai apturētu pandēmiju”

Resursi no ES un starptautiskām organizācijām

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming