Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas

Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas ir mūsu galvenie informētības veicināšanas pasākumi. Tās ir galvenais veids, kā mēs nododam savu vēstījumu darbavietām visā Eiropā.

Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas vēstījums ir šāds: “Darba aizsardzība skar ikvienu no mums. Tā ir ieguvums jums. Tā ir ieguvums jūsu uzņēmumam.” Mēs palīdzam to veicināt, bez maksas nodrošinot pieejamas praktiskas vadlīnijas un rīkus. Katrā kampaņā arī tiek piešķirtas labas prakses balvas un godalga filmai par veselībai nekaitīgu darbavietu.

Patlaban šīs kampaņas ir plašākās šāda veida kampaņas pasaulē. Kādēļ gan nepievienoties mums un neizmantot mūsu tiešsaistes darba aizsardzības kampaņu rīkkopu, lai sarīkotu savu kampaņu?

Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas notiek jau kopš 2000. gada, bet iepriekš to nosaukums bija “Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas”.

Vairāk par kampaņām varat uzzināt turpmāk tekstā.

2023 - 2025: Drošs un veselīgs darbs digitālajā laikmetā

Veselīgu darbavietu 2023.–2025. gada kampaņa uzlabo izpratni par jauno digitālo tehnoloģiju ietekmi uz darbu un darbavietām un ar to saistītajām darba aizsardzības problēmām un iespējām. Tā arī nodrošina platformu apmaiņai ar labas prakses risinājumiem.

Atbilstoši ES stratēģiskā satvara par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam ar darbu saistītu nāves gadījumu “nulles vīzijas” pieejai un Eiropas digitālās stratēģijas uzdevumiem kampaņas mērķis ir iekļaut darba aizsardzību plašākās ES politikas debatēs, kā arī apsvērt dzimumu dimensiju un paaugstinātam riskam pakļautu konkrētu darbinieku grupu vajadzības.

Kampaņas struktūru nosaka piecas prioritārās jomas:

  • Darbs digitālajā platformā
  • Progresīva robotika un mākslīgais intelekts
  • Attālinātais darbs
  • Viedas digitālās sistēmas
  • Darbinieku pārvaldība, izmantojot mākslīgo intelektu

Kampaņas pamatā galvenokārt ir konstatējumi un resursi, kas ietverti Darba aizsardzības pārskatā par digitalizāciju 2020.–2023. gadā, taču tā ietver arī EU-OSHA pētniecību citās jomās, piemēram, Prognožu pētījumos un Darba aizsardzības pārskatā par atbilstības ievērošanu.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The 2020.–2022. gada kampaņā uzmanība tiek pievērsta ar darbu saistītajām balsta un kustību aparāta slimībām. 

Balsta un kustību aparāta slimības vēl aizvien ir visizplatītākā ar darbu saistītā veselības problēma Eiropā.

Riski, kas saistīti ar darba pozu, atkārtotām kustībām, nogurdinošām vai sāpīgām pozām, smagumu celšanu un pārvietošanu –– visi šie ļoti bieži sastopami riska faktori darbavietā var izraisīt balsta un kustību aparāta slimības. Ņemot vērā to, cik bieži var novērot ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības, ir skaidrs, ka ir jāpieliek vairāk pūļu, lai uzlabotu informētību par minēto slimību novēršanu.

Kampaņā ir sniegts vispusīgs pārskats par šīs pastāvīgās problēmas cēloņiem. Tās mērķis ir izplatīt augstas kvalitātes informāciju par šo tēmu; tā veicina integrētu pieeju šīs problēmas risināšanai un sniedz praktiskus rīkus un risinājumus, kas var palīdzēt darbvietas līmenī. 

Uzziniet vairāk par balsta un kustību aparāta slimībām, kas saistītas ar darbu

2018.–2019. gads: Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas

Bīstamu vielu iedarbība darbavietās Eiropā ir daudz izplatītāka, nekā vairums cilvēku varētu iedomāties, un ir jārīkojas aktīvāk, lai aizsargātu darbiniekus no šādiem apdraudējumiem. 2018.–2019. gada kampaņai “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” mērķis bija veicināt izpratni par bīstamu vielu radītajiem riskiem darbavietās un radīt riska novēršanas kultūru, izplatot kampaņas materiālus un īstenojot popularizējošas un iesaistošas darbības. Kampaņā tika radīta zināšanu bāze par to, kā efektīvi pārvaldīt bīstamas vielas, tostarp informācija par esošo tiesisko un politikas regulējumu, labas prakses risinājumiem, rīkiem un instrumentiem, kā arī idejām sekmīgu komunikācijas un informētības veicināšanas darbību īstenošanai.

Kampaņā īpaša uzmanība tika pievērsta mazāk aizsargātām grupām, aizstāšanai un kancerogēniem un ar darbu saistītam vēzim, kas izraisa lielāko daļu letālo arodslimību ES. EU-OSHA kā viena no kampaņas pārņēmējām joprojām aktīvi iesaistās Ceļvedī par kancerogēnām vielām — Eiropas rīcības shēmā šādas iedarbības samazināšanai.

Uzziniet vairāk par bīstamu vielu drošu pārvaldību darbavietā

2016.–2017. gads: Veselībai nekaitīgs darbs jebkurā vecumā

Kampaņā “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” tika uzsvērts ilgtspējīga darba nozīmīgums, proti, droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi no darbinieka darba mūža sākuma līdz tā beigām. Eiropas darbaspēkam novecojot un pensionēšanās vecumam paaugstinoties, arvien lielāka nozīme ir tam, lai darba apstākļi būtu droši, veselībai nekaitīgi un godīgi. Tādējādi cilvēki varēs strādāt ilgāk un pensionēties, esot veseli.
Kampaņā tika uzsvērti veidi, kā pārvaldīt darba aizsardzību darbaspēka novecošanas kontekstā, un tika veicināta informācijas un labas prakses apmaiņa. Demogrāfiskās pārmaiņas ietekmē lielāko daļu darbavietu Eiropā. Taču, ieviešot pasākumus ilgtspējīga darba nodrošināšanai, uzņēmumi un organizācijas var samazināt negatīvu ietekmi un palielināt ražīgumu, padarot darbu drošāku un veselīgāku ikvienam. 

 Uzziniet vairāk par novecošanu un drošību un veselības aizsardzību darbavietā

2014.–2015. gads: Veselīgas darbavietas uzvar stresu

Nepienācīgai psihosociālajai darba videi var būt būtiska negatīva ietekme uz darbinieku veselību.

Psihosociālie riski rodas ikvienā darbavietā, tomēr pat ar ierobežotiem resursiem tos var sekmīgi novērtēt un pārvaldīt. Šajā kampaņā tika sniegts atbalsts un norādījumi darbiniekiem un darba devējiem, lai pārvaldītu ar darbu saistītu stresu un psihosociālos riskus, un tika sekmēta praktisku un lietošanā ērtu rīku izmantošana, lai to veicinātu.

 Uzziniet vairāk par psihosociālajiem riskiem un stresu darbavietā

2012.–2013. gads: Novērsīsim darba vides riskus kopā

Aģentūras 2012.–2013. gada kampaņa bija mērķorientēta uz riska novēršanu. Vienkāršoti izsakoties, novēršana nozīmē pārvaldīt ar darbu saistītus riskus, un tās galīgais mērķis ir samazināt ar darbu saistītu nelaimes gadījumu un arodslimību skaitu.

Galīgā atbildība par riska pārvaldību jāuzņemas darba devējiem un augstākajai vadībai, tomēr to centieni būs lemti neveiksmei, ja nenotiks aktīva darbinieku līdzdalība.

Tāpēc šajā kampaņā tika īpaši uzsvērts, cik liela nozīme ir līderībai, ko uzņemas augstākā vadība un īpašnieki, apvienojumā ar darbinieku aktīvu līdzdalību.

Uzziniet vairāk par līderību un darbinieku līdzdalību

2010.–2011. gads: Droša uzturēšana

Uzturēšana ir ļoti izplatīta darbība; tā ietekmē ikvienu darbavietu ikvienā nozarē, un tā skar ikvienu personu ikvienā līmenī (ne tikai darbiniekus, kuru darba aprakstā ir norādīta “uzturēšana”).

Šajā kampaņā tika uzsvērts, cik liela nozīme ir drošai uzturēšanai, kas ir labas veselībai nekaitīgas un drošas darba prakses pamatā.

Lai gan specifika katrā rūpniecības sektorā atšķiras (piemēram, atkarībā no konkrētajiem iekārtu veidiem, kas tiek izmantoti), šajā kampaņā tika noteikti pienācīgas uzturēšanas principi, kas ir kopēji visās dažādajās darbavietās Eiropā.

Kampaņas mērķi:

  • uzlabot informētību par uzturēšanas nozīmīgumu darbinieku drošībai un veselībai, par riskiem, kas saistīti ar uzturēšanu, un par vajadzību uzturēšanu īstenot droši;
  • uzlabot informētību par darba devēju juridiskajiem un citiem pienākumiem veikt drošu uzturēšanu un par tā ekonomisko pamatojumu;
  • veicināt vienkāršu, strukturētu pieeju attiecībā uz darba aizsardzības pārvaldību uzturēšanā, pamatojoties uz atbilstošu riska novērtējumu (“pieci pamatnoteikumi”).

Galīgais mērķis, protams, bija palīdzēt samazināt to cilvēku skaitu, kuri tiek ievainoti vai saslimst tādēļ, ka netiek nodrošināta uzturēšana vai tā ir nepienācīga, — gan tagad, gan turpmāk.

Plašāka informācija

2008.–2009. gads: Riska novērtējums

Riska novērtējums ir “stūrakmens” veselības un drošības pārvaldībai darbavietā.

Šīs kampaņas vispārējais mērķis bija veicināt integrētu pārvaldības pieeju attiecībā uz riska novērtējumu, palīdzot organizācijām to sistemātiski veikt un īstenot attiecīgus pasākumus, pamatojoties uz tā rezultātiem.

Kampaņas nolūks bija uzlabot informētību par darba devēju juridiskajiem pienākumiem veikt riska novērtējumus, kā arī kliedēt mītus par riska novērtēšanas procesu. Riska novērtējums ne vienmēr ir sarežģīts, birokrātisks vai jāveic tikai ekspertiem. Kampaņā tika popularizēta vienkārša, pakāpeniska pieeja, kurā notiek apspriešanās ar darbaspēku un tā iesaistīšana.

Mūsu tiešsaistes interaktīvais riska novērtēšanas rīks (OiRA) ir šīs kampaņas atstātais mantojums, un to var uzskatīt par 21. gadsimta risinājumu sarežģītajam uzdevumam veicināt darba aizsardzību mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos. OiRA projekts var palīdzēt daudziem tūkstošiem mazo uzņēmumu visā ES veikt riska novērtējumus vienkāršā un rentablā veidā.

Plašāka informācija

2007.–2008. gads: Veselībai nekaitīgu darbavietu iniciatīva

Veselībai nekaitīgu darbavietu iniciatīvas mērķis bija nodrošināt darba devējiem un darbiniekiem mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) vieglu piekļuvi informācijai par to, kā padarīt viņu darbavietas drošākas, veselībai nekaitīgākas un produktīvākas.

Kampaņa norisinājās 12 Eiropas dalībvalstīs — Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Bulgārijā un Rumānijā, kā arī Turcijā un Horvātijā.

Kampaņa bija mērķorientēta uz MVU ar šādu vēstījumu: “Darba drošība skar ikvienu no mums. Tā ir ieguvums jums. Tā ir ieguvums jūsu uzņēmumam.”

Uzziniet vairāk par darba aizsardzību mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos

2007. gads: Atvieglo slodzi (balsta un kustību aparāta slimības)

Balsta un kustību aparāta slimības, kas ietekmē ķermeņa muskuļus, locītavas, cīpslas, saites un nervus, ir galvenais darba kavējumu iemesls praktiski visās ES dalībvalstīs.

Šīs kampaņas mērķis bija popularizēt integrētu pieeju šīs problēmas risināšanā, uzsverot ideju, ka darba devējiem, darbiniekiem un valdībai būtu jāsadarbojas balsta un kustību aparāta slimību novēršanai.

Kampaņā tika uzsvērta “slodzes pārvaldības” koncepcija, kas nozīmē ņemt vērā, piemēram, ne tikai fizisko slodzi, bet visu veidu slodzi, ko ķermenim rada vides faktori, kā arī tempu, kādā darbs tiek veikts.

Kampaņā arī tika uzsvērts, cik svarīga nozīme ir to darbinieku paturēšanai, rehabilitācijai un atgriešanai darbā, kuri slimo vai ir slimojuši ar balsta un kustību aparāta slimībām.

Uzziniet vairāk par balsta un kustību aparāta slimībām, kas saistītas ar darbu

2006. gads: Drošs sākums — gados jauni darbinieki

Šī kampaņa bija veltīta tam, lai nodrošinātu, ka jauniešiem ir iespēja drošā un veselībai nekaitīgā veidā sākt darba gaitas.

Jaunieši ir īpaši neaizsargāti darba vidē, kur bieži vien viņiem nav nodrošināta pienācīga darba aizsardzība.

Tomēr daudzi no nelaimes gadījumiem un problēmām, kas skar gados jaunus darbiniekus, ir novēršamas, un jaunieši ir atsaucīgi uzzināt informāciju par darba aizsardzību un rīkosies, lai pasargātu sevi, ja viņi zinās, kādi ir iespējamie apdraudējumi.

Šajā kampaņā tika veicināta informētība jauniešu un darba devēju vidū darbavietās, kā arī skolās un koledžās, cenšoties uzrunāt jauniešus jau agrīnā posmā, lai viņos ieaudzinātu riska novēršanas kultūru.

Uzziniet vairāk par jauniešiem un darba drošību

2005. gads: Stop troksnim!

Apdraudēti ir ne tikai darbinieki tādās nozarēs kā būvniecība vai ražošana. Troksnis var būt problēma daudzās darba vidēs — rūpnīcās, lauku saimniecībās, zvanu centros un pat koncertzālēs.

Šī kampaņa bija vērsta uz trokšņa pārvaldību darbavietā, un tās vēstījums bija “Troksnis darbā — tas var jums maksāt vairāk nekā tikai dzirdi”.

Uzziniet vairāk par trokšņa problēmām no OSHwiki

2004. gads: Būvē droši!

Būvniecība ir viena no lielākajām nozarēm Eiropā.

Diemžēl tajā ir arī vieni no sliktākajiem darba aizsardzības rādītājiem — tā ir problēma, kas uzņēmumiem un nodokļu maksātājiem izmaksā miljardiem euro katru gadu, neskaitot tās izraisītās drausmīgās cilvēku ciešanas.

Šī kampaņa bija paredzēta, lai palīdzētu visām ieinteresētajām personām šajā nozarē veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un produktīvāku darba vidi.

Plašāka informācija OSHwiki

2003. gads: Bīstamas vielas — ievēro piesardzību!

Visā Eiropā miljoniem darbinieku savās darbavietās strādā ar bīstamām vielām, un, ja saistītie riski netiek kontrolēti, tas var daudzos un dažādos veidos kaitēt cilvēku veselībai.

Eiropas tiesību aktos ir noteikti darba devēju pienākumi pārvaldīt šādus riskus, un ir pieejams daudz norādījumu gan darba devējiem, gan darbiniekiem, taču tie ir arī jāievēro, lai aizsargātu darbinieku veselību.

Viens no šīs kampaņas pamatmērķiem bija uzlabot informētību par riskiem un stimulēt rīcību, lai mazinātu ar bīstamu vielu izmantošanu saistītos riskus veselībai.

Uzziniet vairāk par bīstamu vielu drošu pārvaldību darbavietā

2002. gads: Uzvari stresu!

Stresa dēļ katru gadu tiek zaudēti miljoniem darba dienu.

Pāraudz daudz to, kurus ietekmē stress, cieš vienatnē, un pārāk daudz uzņēmumu neapzinās to, cik lielā mērā stress kaitē to darījumdarbībai.

Šī kampaņa bija vērsta uz stresa novēršanu un pārvaldību darbavietā.

Uzziniet vairāk par psihosociālajiem riskiem un stresu darbavietā

2001. gads: Panākumi nav nejaušība

Katru gadu visā Eiropas Savienībā tūkstošiem cilvēku iet bojā nelaimes gadījumos darbā un notiek miljoniem nelaimes gadījumu, kuru dēļ darbs tiek kavēts ilgāk par trīs dienām.

Šī problēma ir īpaši aktuāla mazos un vidējos uzņēmumos.

Šī kampaņa bija vērsta uz to, lai novērstu ar darbu saistītus nelaimes gadījumus.

Uzziniet vairāk par šo tematu no OSHwiki

2000. gads: Pagriez muguru balsta un kustību aparāta slimībām!

Balsta un kustību aparāta slimības ir viena no izplatītākajām ar darbu saistītajām kaitēm, kas skar miljoniem Eiropas darba ņēmēju visās nodarbinātības nozarēs un izmaksā darba devējiem miljardiem euro.

Tomēr šo problēmu lielā mērā varētu novērst vai mazināt, ievērojot spēkā esošos darba aizsardzības noteikumus un norādījumus par labu praksi.

Pirmā EU-OSHA kampaņa bija vērsta uz balsta un kustību aparāta slimību risku efektīvu pārvaldību.

Uzziniet vairāk par balsta un kustību aparāta slimībām, kas saistītas ar darbu